Mesiānisms un kristietība Pāvila teoloģijā

Ievietoja | Sadaļa Kristīgas diskusijas, Teoloģija | Publicēts 04-04-2016

Kā jau varēja paredzēt , “Laikmeta zīmju” publikācija par mesiānisko jūdaismu un tā mācību (lasiet ŠEIT) izraisīja karstu polemiku dažādās kristiešu diskusiju grupās. Mesiāņi metās aizstāvēt savu pozīciju, taču diskutējot vēl dziļāk atklājās viņu mācības pretrunas ar kristīgo teoloģiju. Publikācijai nebija paredzēts turpinājums, taču dažas no raksta komentāros paustajām tēzēm šķita tā vērtas, lai par tām parunātu īpaši. Proti - apustuļa Pāvila teoloģija un uzskati par Jēzus Kristus upuri, par Bauslību un tās nozīmi Jaunās Derības laikmetā, par jūdaisma, mesiānisma un kristietības bieži vien pretrunīgajām attiecībām.

No Rakstiem mēs zinām, ka Pāvils (ebrejiski Šauls, latviešu Bībelē - Sauls) bija tam laikam ļoti izglītots cilvēks. Kādā mācībā viņš bija izglītojies? Pāvils labi pārzināja grieķu filozofiju, taču īpaši mācīts bija rabīniskā jūdaisma mācībā. Turpini lasīt »Bībeles vēsts par šķīstu, nešķīstu un veģetāru pārtiku

Ievietoja | Sadaļa Teoloģija | Publicēts 09-08-2010

Plašu diskusiju sabiedrībā savulaik izraisīja Saeimas steigā pieņemtie likuma grozījumi, kas atļāva Latvijā kaut lopus pēc jūdu un musulmaņu reliģiskās tradīcijas. Tomēr nav iespējams objektīvi novērtēt, kurš kaušanas veids ir humānāks, jo humāns nav neviens no tiem. Dzīvības nogalināšana pati par sevi nevar būt humāns un estētiski baudāms skats. Tieši tāpēc daļa cilvēku, tostarp kristieši, ir atteikušies no gaļas lietošanas un kļuvuši par veģetāriešiem. Savukārt dažu kristīgo konfesiju pārstāvji gaļu uzturā gan lieto, taču savā izvēlē pieturas pie jūdu bauslībā noteiktajiem principiem par šķīstu un nešķīstu barību. Tomēr jāatceras, ka Jaunās Derības laikmetā daudzas Vecās Derības normas tiek piepildītas ar jaunu saturu, proti, vecā likuma burta vietā nākusi izpratne par šo normu patieso būtību. Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, ko par pārtikas un uztura jautājumiem vēsta Dieva Vārds - Bībele. Turpini lasīt »

Svētā Gara dāvanas: teoloģiskie un praktiskie aspekti

Ievietoja | Sadaļa Teoloģija | Publicēts 12-04-2009

Viena no diskutablākajām tēmām mūsdienu kristīgajā sabiedrībā ir jautājums par Svētā Gara dāvanām un to nozīmi šodien. Dažādu konfesiju ticīgie sadalījusies divās savstarpēji oponējošās nometnēs - vieni Dieva pārdabisko iejaukšanos mūsdienu draudzes un kristiešu ikdienas dzīvē noliedz, citi, gluži pretēji - māca un praktizē to savā kalpošanā. Īpaši daudz diskusiju ir par vienu no Gara dāvanām - runāšanu mēlēs jeb svešās valodās.

Šī raksta mērķis nav teoloģisks disputs vai augsne kārtējiem “konfesiju kariem”.  Raksta mērķis ir sniegt kaut dažas atbildes kristiešiem, kam “mēļu un dāvanu jautājums” nav īsti saprotams, un kuru mācītāji nespēj vai nevēlas sniegt izsmeļošas un Bībelē pamatotas atbildes uz šo jautājumu. Turpini lasīt »