- Laikmeta zīmes - http://www.laikmetazimes.lv -

Kas mūs sagaida nākotnē? 1.daļa – Globalizācijas garīgie aspekti

Ievietoja Ervīns Jākobsons 2015. gada 16. marts 07:00 sadaļā Latvijā un pasaulē

Pirms gada sociālajos tīklos tika diskutēta mācītāja Mārča Jencīša runa, ko viņš teica Latvijas neatkarības deklarācijas gadadienai veltītajā dievkalpojumā draudzē „Kristus pasaulei”. Viedokļi par dažām no runā paustajām tēzēm ir pretrunīgi pat kristiešu vidū, tomēr vairākas M.Jencīša domas „Laikmeta zīmēm” šķita pārdomu vērtas. Tiesa, kā norāda autors, viņa sacīto nevajadzētu uztvert kā pravietojumu - tās ir Bībeles studiju, lūgšanu un ģeopolitiskās situācijas vērtējuma veidots mācītāja personīgs viedoklis. „Laikmeta zīmju” formāta un skaidrāka izklāsta dēļ esam šo materiālu sadalījuši divās daļās. Pirmajā daļā - par Dieva radītās pasaules un cilvēces vēstures garīgajiem aspektiem. Publicējam M.Jencīša runas fragmentus, saglabājot autora domu un stilu.

****

Bez Bībeles un Svētā Gara atklāsmes nav iespējams pareizi saprast politiskos, ekonomiskos, reliģiskos un ģeopolitiskos procesus. Lasot dažādus rakstus internetā, dažādas grāmatas, redzam, ka dažādi uzskati ir gan cilvēkiem, kas tic Dievam, gan tiem, kas netic. Lai saprastu, kas patiesībā notiek, nepieciešams Dieva Svētais Gars, kurš darbojas caur Dieva Vārdu. Svētais Gars caur Dieva Vārdu atklāj patiesību. Mans mērķis ir atklāt galvenos garīgos, politiskos un fiziskos procesus, lai katrs pats spētu izdarīt secinājumus, kas mūs sagaida nākotnē un kāda ir mūsu loma šajā procesā.

Ja uzmanīgi lasām Bībeli no paša sākuma, mums ir vieglāk saprast, kas notiek šodien. Dievs radīja debesis un zemi. Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības. Viņš radīja vīrieti un sievieti - Ādamu un Ievu. Dievs deva cilvēkam varu valdīt. Viņš piešķīra cilvēkam mūžīgu dzīvību. Šie cilvēki bija prefekti - bez slimībām, bez grēka, bez naida, un pats Dievs mājoja viņos. Viņi bija savienoti ar Dievu un līdzīgi Dievam. Tā bija perfekta pasaule un perfekti cilvēki.

Dievs radīja noteikumus - atļāva ēst no visiem dārza augļiem, izņemto no ļauna un laba atzīšanas koka. Cilvēks tika informēts par grēku un brīdināts - ja tu neklausīsi un nedzīvosi pēc Dieva gribas, tev tiks atņemta mūžīgā dzīvība, jo velns pārņems varu, ko Dievs devis cilvēkam. Ar grēku tevī ienāks slimības, lāsti, nāve. Kopš pirmajiem cilvēkiem - Ādama un Ievas - cilvēkam ir vēlme valdīt bez Dieva un pat ieņemt Dieva vietu. Cilvēks jūt kārdinājumus, ko izraisa viņa miesīgās vēlmes, kas nāk no sātana - absolūtā ļaunuma, kas ir reāla garīga persona.

Iznākums ir sociāla netaisnība, karš, nabadzība, dabas katastrofas - viss negatīvais, ko redzam pasaulē. Sātana mērķis ir uzurpēt cilvēkam doto varu. Velns vēlas valdīt pār pasauli, viņš imitē Dievu. Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības un caur cilvēku Dievs ceļ Savu Valstību virs zemes, kurā nav slimību, karu, netaisnības. Sātans kārdina cilvēku ar mērķi pārņemt varu savās rokās, un izmanto šo pašu cilvēku, lai celtu savu valstību, kurā valda kari, naids, slimības, iznīcība un pēc nāves - mūžīga pazudināšana. Velns vēlas cilvēka pielūgsmi sev. Pretī viņš piedāvā ilūziju, ka cilvēks varēs būt kā Dievs un pats noteikt, kas labs un kas ļauns. Velna mērķis ir atņemt Dievam pēc iespējas vairāk cilvēku, lai viņi nonāktu mūžīgā pazušanā.

No pasaules sākuma ir bijušas un joprojām ir divas cilvēku grupas. Ādamam piedzima dēli - Ābels un Kains. Kains nesa upuri Dievam no lauka augļiem, bet Ābels nesa ziedojumu no pirmajiem jēriem - tā kā Dievs bija nolicis. Kains gribēja kalpot Dievam kā pats vēlējās. Viņam bija savs dievs. Tāpēc Kains nogalināja Ābelu, tika nolādēts un nošķirts no Dieva. Tad Ādamam piedzima vēl viens dēls, vārdā Sets. Tātad viena cilvēku grupa kalpoja Dievam, bet otra cilvēku grupa bija Dievam nepaklausīga.

Seta pēcteči ir dievbijīgi cilvēki. Kaina pēcteči ir sātana pielūdzēji. Ir sātana draudze un ir Dieva Draudze. „Un notika, kad cilvēki sāka vairoties virs zemes un tiem dzima arī meitas, tad Dieva dēli vēroja, ka cilvēku meitas bija skaistas, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika (1.Mozus gr. 6:1-2). Seta pēcnācēji nāca pie Kaina pēcnācējiem un ņēma par sievām pagānu sievietes. Viņi sajaucās un cēla savas impērijas un pilsētas. Tāpēc, ka Dieva Draudze saplūda ar sātana draudzi, ļaunums gāja plašumā un radās cilvēki ar impēriskām tieksmēm. Dievam kļuva žēl, ka Viņš radījis cilvēku, un Dievs nolēma iznīcināt cilvēku no zemes virsas plūdos.

Sajaukšanās rezultātā virs zemes palika tikai astoņi cilvēki, kas piederēja Dieva Draudzei. Valdīja totāla bezdievība un ļaunums. Un šī pasaule aizgāja bojā, jo Dievs to iznīcināja. Tika izglābts tikai Noa, Seta pēctecis. Noam bija trīs dēli - Hams, Jafets un Šems. Šems ir Seta ticības turpinātājs. Pretējā pusē ir Hams - sātana mācības izplatītājs un turpinātājs. Noa pravietoja par saviem dēliem, ka Hams būs vergs Šemam, bet Jafets dzīvos Šema teltīs. Lūk, trīs veidu cilvēki, kādi šodien dzīvo virs zemes. Vienmēr ir un būs Dievs un Viņa Draudze, sātans un viņa baznīca”, kā arī cilvēki, kas pieslejas vai nu vienam vai otram. Draudze ir Šema pēcteči, sātanisti ir Hama pēcteči. Jafets ir visi pārējie cilvēki, par kuriem cīnās gan sātanisti, gan Dieva Draudze.

Ir divas versijas, kur pēc plūdiem nosēdās Noas šķirsts. Pirmā ir, ka pēc plūdiem civilizācija sākās no Ararata kalna Armēnijas (Turcijas) teritorijā. Otra versija ir Hinduši kalni, kas atrodas Pakistānas ziemeļos un robežojas ar Afganistānu, netālu no Tadžikistānas. Ja pieņemam pēdējo variantu, tad Ararata kalns Turcijā nav tas pats, kas minēts Bībelē. Tad tas ir pavisam cits kalns - Ariarats, kas ir Hinduši kalnu virsotne. Un, ja viņi no turienes nokāpa un devās pa Eifratas un Tigras tecējumu uz leju, tad nonāca Sineāra zemē, kas ir Mezopotāmija. Tā ir šodienas Irākas teritorija. Šī ir vieta, no kurienes nākušas visas valodas, ciltis un tautas. Mezopotāmijā vēlāk tika uzcelta Bābele, kuru cēla nolādētā Kānaāna atvase Nimrods. Viņš cēla arī Bābeles torni. Tātad Bābelei bija viens valdnieks, kas centās apvienot un saturēt kopā citus - izveidot impēriju.

Visas pasaules valodas ir cēlušās no vienas pirmvalodas. Indoeiropiešu valodas ir valodu saime, kurai pieder vairāki simti valodu un dialektu. Kopumā indoeiropiešu valodās runā vairāk nekā miljards cilvēku. Baltu valodas, ģermāņu valodas, slāvu valodas - mēs visi esam cēlušies no vienām saknēm. Bet toreiz bija viena valoda. Bābele tulkojumā nozīmē Bela vārti, sātana dievības vārti. Viņi cēla zikurātu, varenu templi sātanam. Šie cilvēki gribēja valdīt bez Dieva, viņi gribēja būt perfekti un ideāli, taču bez Dieva. Viņi cēla impēriju ar vienu valodu un vienu reliģiju.

XVI gadsimta flāmu mākslinieka Pītera Brēgela Vecākā gleznotais Bābeles tornis.

Otra nozīme vārdam Bābele ir „sajaukšanās”. Dievs atnāca un paskatījās, ko viņi tur dara - viena reliģija, viena valoda. Sātans ceļ savu draudzi caur Nimrodu, viņš grib paverdzināt pasauli. Ko dara Dievs? Sajauc valodas, un no šīs vietas cilvēki izklīst pa visu pasauli. Dievs sašķēla šo valsti. Dievs neļauj impērijām izaugt un nostiprināties, jo tajā brīdī, kad būs viena valoda, viena reliģija, viena ekonomika virs zemes, tajā brīdī nāks Antikrists un šeit būs lielo bēdu laiks - tādas šausmas, kādas nekad nav bijušas virs zemes. Dievs to nepieļauj, jo tā notiks tikai vienu reizi laiku beigās.

No Mezopotāmijas Jafets gāja uz ziemeļiem un apmetās pie Kaspijas un Melnās jūras. Viņš kļuva par grieķu, mēdiešu, kaukāziešu, eiropiešu un aziātu tēvu. Hams - Dienvidarābija, Ēģipte, Vidusjūras austrumu krasts, Āfrikas ziemeļu krasts. Hams būs vergs - to zināja jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Šis pravietojums piepildījās burtiski. Šodien tas ir salauzts Jēzus asinīs. Amerikā melnādainie vairs nav vergi. Kristus asinis ir šķīstījušas šo zemi, tāpēc viņi ir brīvi. Bet kā cilvēki dzīvo Ēģiptē un citās Āfrikas valstīs? Visas nabadzīgākās valstis pasaulē ir tieši Āfrikā. No Hama radās arī Kānaāns, kas apdzīvoja Kānaānas zemi, kura vēlāk kļuva par ebreju mājvietu. Ebreji atnāca un izdzina kānaāniešus. Hams zaudēja, jo Šems valdīs! Šems - tie ir Tuvie Austrumi un Arābija, tēvs sīriešiem, elemītiem un asīriešiem.

Izraēla tautas ciltstēvs Ābrāms ir Noas pēctecis. Ābrāms nāca no Babilonas jeb Šumeru valsts. Faktiski kaldeju Ūra, no kuras nāca Ābrāms, bija 150 kilometru attālumā no Bābeles. Vārds Ābrāms nozīmē „paaugstināts tēvs”, bet Ābrahāms - „daudzu (tautu) tēvs”. Šī ir dievbijīgā dzīsla, kas iet cauri pasaules ļaunumam. Vienmēr ir atlikums - cilvēki, kas tic un paklausa Dievam. Caur Ābrāmu ir cēlies Izraēls, bet caur Izraēlu divpadsmit Izraēla ciltis, no kurām nāk ķēniņš Dāvids. Caur Dāvida namu nāk Jēzus Kristus. Caur Jēzus Kristus asinīm mēs esam Noas pēcteči. Mēs esam Dieva Draudze zemes virsū! Mūsu uzdevums ir celt Dieva Valstību un nepieļaut imperiālistiem radīt sātana impērijas.

Kā atklāt Bābeles torņu celtniecību šodienas sabiedrībā? Bībelē ir pravietojumi par mūsdienu Bābeles cēlājiem (Daniēla gr. 2:31-45). Pravieša Daniēla laikā ķēniņš sapnī redzēja tēlu ar zelta galvu, sudraba krūtīm un rokām. Tālāk ir bronza un dzelzs kājas un kāju apakšējā daļa ir dzelzs, sajaukta ar māliem. Dievs paskaidroja Daniēlam, ko tas nozīmē. Pirmā ir Bābeles impērija - torni kā sāka celt, tā ceļ līdz šai dienai. Bābeles impērija krīt un nāk Persiešu - Mēdiešu impērija. Tā krīt un nāk Grieķu impērija, tā arī krīt un nāk Romas impērija. Romas impērijai ir dzelzs kājas un impērijas beigās - dzelzs kopā ar māliem. Pēc tam nāk milzīgs akmens un sadragā šīs kājas. Tā ir pēdējā impērija - Dieva Valstība. Šems uzvarēs! Dievs sagraus bezdievīgās impērijas no iekšienes un nodibinās Savu Valstību, Savu impēriju, kas būs mūžīga Debesīs.

Vieni uzskata, ka Romas impērija, kāda tā bija Pāvila laikos, kad kristiešus vajāja, ir “dzelzs kājas”. Kad tā sabruka, nāca nestabilais savienojums - dzelzs kājas ar māliem. Impērija sabrūk un sašķeļas divās daļās - Austrumromas impērijā un Rietumromas impērijā. Tās vairs nav vienotas arī iekšēji. Par Romas impērijas beigām uzskata 476.gadu, bet citi autori saka, ka Austrumeiropas jeb Bizantijas impērijas beigas ir 1453.gads. Tātad daži uzskata, ka Romas impērija turpināja pastāvēt austrumos kā Bizantijas impērija.

Vācu Svētā Romas impērija tika nodibināta 962.gadā, kad Romas pāvests iecēla Otonu I Lielo par Svētās Romas imperatoru. Šī impērija dažādās formās pastāvēja līdz 1806.gadam. Kas ir Romas impērijas pēcteči - “kājas ar mālu”? Krievijas impērija, Francijas impērija, Osmaņu impērija. Krievijas cariem bija teorija, ka Maskava ir trešā Roma. Krievija un pareizticība vēsturiski ir saistīta ar Austrumromas impēriju. Maskava ir Trešā impērija, kas pastāvēs vienmēr - tāda ir Krievijas politika.

Pēc Svētās Romas impērijas sabrukuma Vācijā nāca Trešais reihs. Hitlers uzskatīja sevi par Trešo impēriju. Sākumā Otons I Lielais - Svētā Romas impērija, pēc tam Bismarka impērija, tad Hitlera Trešais reihs. Tā bija cilvēku vēlme valdīt bez Dieva, imitēt Dievu, izveidot supernāciju, supercilvēku, padarīt zemi par Debesīm vieniem un elli otriem. Hitlers 1934.gadā Nirnbergā min vārdu Tūkstošgadu reihs. Tā ir izkropļota Bībeles ideja par 1000 gadu Valstību, kad atnāks un valdīs Kristus. Viņš paņēma ideju no Bībeles un imitēja Dievu, apgalvojot, ka uzcels tūkstošgadu valstību, kur dzīvos tikai tie, kas atbilst āriešu rasei. Pārējie būs vergi, vācieši valdīs pār pasauli un visiem būs viena reliģija.

Kā Šema, Hama un Jafeta cīņa manifestējas pasaulē šodien? Ikviena cilvēka un valsts labklājība un brīvība saistīta ar Kristus ietekmi caur Draudzi konkrētā reģionā. Cik valsts ir brīva, svētīta, kāda ir tās labklājība - tas atkarīgs no tā, cik liels ir Šema piekritēju skaits šajā valstī, un cik pārējie cilvēki, kas dzīvo pēc kristīgiem principiem, atbalsta Draudzi. Sālamana valdīšana bija laiks, kad Dieva valstība Izraēlā piedzīvoja kulmināciju. Sālamana laikā nebija karu. Ja arī bija cilvēki, kas neticēja Dievam, tad to, kas ticēja, bija daudz vairāk, un arī pārējie vairāk vai mazāk dzīvoja pēc Dieva principiem. Sālamans tulkojumā nozīmē „miera valdnieks”. Kad ir miers, labklājība un drošība? Kad Šema pēcteči, Dieva Draudze iet plašumā, ir stipra un spēcīga. Jo vairāk Draudzes, jo vairāk svētības valstī.

Vai esi dzirdējis terminu - kritiskā masa? Kritiskā masa ir kristiešu jeb Dieva bērnu, Šema pēcteču daudzums, kas vajadzīgs, lai valstī būtu svētība un notiktu konkrēti pozitīvi procesi. Tieši tāpat ir arī kritiskā masa, kad Hams jeb sātana draudze pārņem varu, un jafetīti jeb pārējie cilvēki sāk piekopt principus, ko uzspiež sātana draudze - nešķīstība, netiklība, mantkārība, vecāku negodāšana. Tad valsts sabrūk. Antikrists nāks pie varas, kad Draudzes kritiskā masa uz zemes būs palikusi pārāk maza un pārāk liela būs bezdievības kritiskā masa.

Jāņa Atklāsmes grāmatā Bībelē Bābele tiek nosaukta par netikli, kas sēd uz zvēra, un zvēram ir septiņas galvas un desmit ragi. Tās ir impērijas. Desmit ragi ir desmit ķēniņi jeb desmit tautas. Uz pieres tai rakstīts: „Lielā Bābele, visas zemes netiklības māte.” Zvērs - tā ir politiskā Bābele. Netikle - reliģiskā Bābele. Sieva uz zvēra, netikle, ir reliģiskā Bābele - visas viltus reliģijas un atkritusī, reliģiozā Baznīca. Bābele tiks iznīcināta - vispirms Antikrists iznīcinās netikli, pēc tam līdz ar Jēzus otro atnākšanu tiks sagrauts Zvērs.

Zvērs joprojām ir dzīvs un Bābeles reliģija joprojām ir dzīva. Vispasaules valdības un globālas impērijas ideja joprojām ir dzīva varaskāru un velna apsēstu Nimroda un Hama pēcnācēju galvās. Pastāv slepenas un mazāk slepenas organizācijas ar izteikti sātanisku ievirzi, kas cenšas kontrolēt visus procesus uz zemes - valstis, bankas, politiku. Lai Antikristu ieceltu tronī un Jaunā pasaules kārtība sāktu valdīt virs zemes, vajadzīgi kari un ekonomiskās krīzes. Kāpēc? Jo cilvēki grib mieru, bet pastāv uzskats, ka, lai nodibinātu mieru, vajag likvidēt piecus kara iemeslus. Karus izraisa robežas starp valstīm, tātad robežas jālikvidē. Lai izbeigtu reliģiskos karus, jāizveido viena reliģija. Lai likvidētu ekonomiskos karus, jāizveido beznaudas sabiedrība ar bezskaidru naudu, čipēšanu un banku kartēm. Lai izbeigtu karus starp valdniekiem, vajag vienu valdnieku, un tas būs „misters X”.

Hitlera runās par pēckara Eiropu bija šādi teksti: „Kopīga Eiropas valūta, kopīgs valūtas apmaiņas kurss, Eiropas ekonomiskā savienība, Eiropas lauksaimniecības politika”. Vai jums tas kaut ko atgādina? Hitlers sapņoja un mēs piepildām. Hitlera koncentrācijas nometnēs ieslodzītajiem uz rokas bija tetovējums. Tas bija priekštecis mūsdienu svītrkodam, kuru daudzi ticīgie saista ar Bībelē minēto zvēra skaitli - 666. Vai tas neliecina par kādu globālu spēku, kas nepārtraukti cenšas pārņemt varu un nodibināt savu kārtību uz zemeslodes? Jaunā pasaules kārtība. Ir organizācijas un vispasaules spēki, kas ceļ impēriju. Strasbūrā 2000.gada decembrī uzcēla Eiropas Savienības parlamenta ēku. Ēku uzcēla nepabeigta Bābeles torņa dizainā, taču pati ēka ir pabeigta, un līdz ar to simbolizē apvienotu sacelšanos pret Dievu.

Jaunā ES Parlamenta ēka Strasbūrā celta par paraugu ņemot Brēgela Bābeles torņa apveidus.

Dieva griba ir suverēna nacionāla valsts, nevis bezdievīgas impērijas. Dievs nav pret savienībām, kas var apvienoties uz brīvprātīgas sadarbības pamata, bet pret bezdievīgām impērijām, kas rada bāzi Antikristam un nes pasaulei iznīcību. Kas varētu būt jaunā Bābele šodien? Kopējās iezīmes, kādas bija Bābeles celtnes celtniekiem - viena reliģija, viena valoda, viena kultūra, viena ekonomika, viena politika un viens valdnieks. Vislabāk tam atbilst Krievija, jo ir viena valoda, viena kultūra, viena ticība un viens cars. Tā ir reāla Bābeles impērija gatavā formā. Bet, ak vai, tā ir tikai daļa no pasaules.

Austrumi vienmēr cels savu impēriju. Arī Rietumi vienmēr cels impēriju. Baznīca kā reliģija, Eiropas Savienība, Austrumu savienība, divi valstu bloki, kas nekādi nevar apvienoties. Visām šīm impērijām ir jāsalejas kopā vienā impērijā. Un tajā brīdī, kad visas reliģijas apvienosies, kad ekonomika būs vienota virs zemes, nāks Antikrists un būs tādas bēdas, kādas nekad nav bijušas. Un tad Kristus atnāks otrreiz. Bet, kad un kā tās saliesies kopā, ir atkarīgs no kritiskās masas. Ziemeļkoreja, dažādas diktatoriskas valstis, Ķīna un islāma zemes arī atbilst Bābeles impērijai. Arī Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās valstis ir iepītas pasaules globalizācijas procesos, aiz kuriem skaidri saskatāmi sātana mērķi.

Un ko tad mēs? Te vienā impērijā, te otrā, un nekad nav miera šajā zemē un nekad nebūs, kamēr netiks sasniegta kritiskā masa par labu Jēzum, kamēr šo zemi nepiepildīs dzīvas Dieva draudzes un cilvēki nesāks dzīvot pēc Kristus principiem! Draugi, mēs esam jaunās pasaules kārtības priekšvakarā. Vai tu to gribi? Ja nē, tad ej, glāb cilvēkus, dibini draudzes, lai kritiskā masa Latvijā ir tāda, kādu mums vajag. Nekas cits nepalīdzēs, kā tikai Dievs caur Draudzes kritisko masu. Kritiskā masa nosaka to, kas notiek Draudzē. Bābeles impērija, Persijas - Mēdijas impērija, Grieķijas impērija, Romas impērija un šodienas impērijas - Nimrods nepārtraukti turpina celt savu draudzi virs zemes, lai vairotu savu kritisko masu. Taču tuvojas Dieva Valstība. Akmens, ko redzēja Daniēls, ir Miera valsts, kad valdīs Kristus, kam sekos vispārējā Debesu Valstība Mūžībā.

Visi globalizācijas un citi procesi pasaulē notiek ap Antikrista nākšanu pie varas un Kristus galīgo uzvaru pār sātanu. Kad sātanisms tiek padarīts par valsts reliģiju, Dieva Draudze un tās līderi tiek vajāti. Seko Dieva sods. Kad lasām Bībeli, redzam - ja Izraēls pielūdza vienīgo Dievu, tauta bija drošībā un dzīvoja labklājībā. Bet tiklīdz Izraēls grēkoja un pielūdza Baālu jeb citas pagānu dievības, uzradās cilvēku grupa, kas uzkundzējās pār citiem, bet rezultāts bija iznīcība, nāve un okupācija. Pāri robežai iesoļoja svešs karaspēks.

Tiklīdz valsts mērogā tiek pieņemta sātaniska reliģija, tūlīt sākas kristiešu jeb Dieva Draudzes iznīcināšana. Sātana mērķis ir iznīcināt Dieva Draudzi virs zemes, jo viņš vēlas valdīt un būt Dieva vietā. Viņš ir uzurpators, kas nelikumīgi pārņēmis varu. Velns pat vēlējās, lai Jēzus viņu pielūdz. Sātanam patiešām piederēja daudzas impērijas un viņš kontrolēja daudzas valstis, kaut gan pāri visam ir Dievs. Velns pašam Dievam - Jēzum Kristum piedāvāja to, kas pēc likuma tam jau piederēja. Sātans ieņem Dieva vietu un imitē Viņu, pieprasot pielūgsmi arī no cilvēkiem. Tā ir sātana daba un arī to cilvēka daba, kas pakļauti sātanam.

Kristum ir globāli mērķi valdīt pār zemi mīlestībā un saticībā, pārtraukt karus un slimības, un galu galā ievest cilvēkus Debesīs. Arī sātanam ir globāli plāni - celt impērijas zemes virsū un nodibināt savu valstību, kur Kristum un Viņa draudzei nav vietas. Jēzus atstāja virs zemes mācību, kas ierakstīta Bībelē. Sātans imitē Dievu un tūkstošiem mācību piepilda zemi - mācības, kas ved pazušanā un sekmē sātana valstības celšanu. Sātans izliekas par gaismas eņģeli, imitējot Dievu. Velns ir absolūti ļauns. Viņš nav Dievs. Dievs ir absolūti labs. Dažkārt ir grūti atšķirt, kāds gars darbojas. To var tikai tad, ja tev ir tuvas, personīgas attiecības ar Dievu - Bībele, lūgšana un draudze. Pretējā gadījumā tu uzķersies uz makšķerāķa, ko izmetis velns.

Visas impērijas agri vai vēlu kritīs. Kad cēla Bābeles impēriju, Dievs atnāca, paskatījās un sajauca valodas, kas norāda, ka nekad nebūs vienotas pasaules valdības, kā vien Antikrista valdīšana. Cilvēki mēģinās celt impērijas un dibināt pasaules valdības, bet reāli valdīs tikai Antikrists, kad virs zemes būs viena reliģija. Reliģiskās Bābeles celtnieki rūpējas, lai virs zemes būtu tikai viena reliģija. Velns ir ieinteresēts, lai tā būtu viltus reliģija - vienalga kāda, ka tikai šajā reliģijā nebūtu Kristus upura.

Bībele saka, ka laiku beigās būs divi valdnieki - netikle un zvērs, reliģija un politiskā vara. Būs reliģiozs valdnieks, kas pārstāvēs tikai vienu reliģiju, un politiskais valdnieks. Bībele saka, ka pirms Kristus otrās atnākšanas būs lielais bēdu laiks, kad valdīs reliģija netikle kopā ar zvēru Antikristu. Politiskās varas nesējs - Antikrists iznīcinās netikli, jeb reliģiozo varu, nodibinās savu reliģiju un pārņems visu varu. Atkritušo, netiklo Baznīcu atmetīs un pasaulē iznīcinās visas baznīcas. Valdīs tikai Antikrists. Desmit ragi vienprātīgi nodos savu spēku un varu zvēram. Desmit ragi - tās ir desmit tautas un desmit valdnieki, kas apvienosies starptautiskā konfederācijā, lai cīnītos pret Kristus un Bībeles ticību. Acīmredzot pats Antikrists nāks no šo imperiālistu vidus. Tie karos ar Jēru un Jērs tos uzvarēs. Beigās Draudze uzvarēs! Kristus uzvarēs! Kristus un Viņa Draudze sagraus Bābeli un valdīs! Šems valdīs!

Turpinājums sekos.

© Mārcis Jencītis. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un interneta vietni www.laikmetazimes.lv obligāta.

Līdzīgie raksti:

    Nekas nav atrasts


Raksts atrodams vietnē Laikmeta zīmes: http://www.laikmetazimes.lv

Saite uz rakstu: http://www.laikmetazimes.lv/2015/03/16/kas-mus-sagaida-nakotne-1dala-%e2%80%93-globalizacijas-garigie-aspekti/

© 2009 - 2013 Laikmeta zīmes. Visas tiesības aizsargātas.