The Trapp Family Singers: Dziedošā ģimene

Ievietoja | Sadaļa Kristīgā mūzika pasaulē | Publicēts 21-12-2009

Ieteikt draugiemPačivini Share on Facebook Izprintē Nosūti draugam e-pastu

Nekļūdīsimies, ja apgalvosim, ka dziedoņi, par kuriem stāstīsim šoreiz, ir pazīstami daudziem Latvijas iedzīvotajiem. Kurš gan nav redzējis slaveno Ho­livudas filmu ar Džūliju Endrjūsu un Kristoferu Plammeru galvenajās lomās vai vismaz dzirdējis brīnišķīgo Rodžera un Hammeršteina mūziku. Jūs uzminē­jāt - runa ir par mūziklu “Mūzikas skaņas” un dziedošo fon Trapu ģimeni jeb, kā viņus pazīst pasaulē - The Trapp Family Singers.

Stāsts par Trapu ģimeni vispirms ir stāsts par Mariju. Marija Augusta Kučera piedzima 1905. gada 26. janvāri Tirolē, Austrijā. Bērnību un skolas gadus viņa pavadīja tā­lu no mājām - internātā. Pēc skolas Marija iestājās augst­skolā Vīnē, tomēr pēckara ekonomiskā krīze neļāva mācī­bas turpināt. Tad viņa nolēma savu dzīvi veltīt Tam, kam bija uzticējusies kopš agras bērnības, - dzīvajam Die­vam. Marija kļuva par novici Nonbergas benediktīniešu sieviešu klosterī Zalcburgā.

Pēc gada klostera priekšniece nosūtīja Mariju pildīt mājskolotājas pienākumus septiņiem atvaļinātā jūras kap­teiņa Georga fon Trapa bērniem. Austroungārijas kara flo­tes virsnieks un zemūdenes kapteinis Georgs Riters fon Traps kļuva leģendārs Pirmā pasaules kara laikā. Par nopelniem tēvijas labā viņš tika apbalvots ar visiem augst­ākajiem ordeņiem un medaļām. Pēckara gadi, kad Austrija zaudēja savas piejūras teritorijas, fon Trapam izrādījās ne īpaši veiksmīgi, tomēr vislielākais zaudējums bija vi­ņa pirmās sievas Agates nāve. Pusi viņa dzīves bija paņēmusi flote, atlikusī tika aprakta reizē ar sievu.

Kapteinis izmisīgi centās saviem bērniem sameklēt audzinātāju, kas spētu tiem aizstāt māti. Guvernantes nā­ca un gāja - četru gadu laikā Marija bija divdesmit sestā. Taču tieši viņa apbrīnojami ātri spēja atrast kopīgu valodu gan ar bērniem, gan viņu tēvu. Marija atklāja, ka bērni ir apveltīti ar muzikālu talantu, tikai pilnīgi neizglītoti šajā jomā. Viņi pat nezināja nevienu tautasdziesmu. Toties Marijai to bija vesels krājums, jo studiju gados viņa kopā ar katoliskās jaunatnes kustības puišiem un meitenēm bi­ja krustu šķērsu izstaigājusi nomaļos Alpu ciematus, klau­soties un pierakstot paaudžu paaudzēs pārmantotās dziesmas. Pamazām kopīgajai dziedāšanai pievienojās arī kapteinis fon Traps, un drīz vien - 1927. gada 16. novem­brī - tika svinētas Marijas Kučeras un Georga fon Trapa kāzas. 1929. gadā piedzima viņu pirmā meitiņa Rozmarija, kam vēlāk sekoja Eleonora.

Kā jau daudziem muižniekiem, arī fon Trapiem bija pašiem savs biktstēvs. Kopš 1935. gada šo pienākumu pildīja tēvs Vasners - jauns priesteris, kura mīlestība uz mūziku un organizatora spējas lielā mērā noteica vēlākos Trapu ģimenes fenomenālos panākumus. Tieši viņš ģimenes kopdziedāšanu ievadīja dziļākos muzikālos ūdeņos. Tautasdziesmas un Ziemassvētku korāļus nomainīja Šūberta, Brāmsa, Baha un Palestrīnas skaņdarbi. Jāteic, ka kapteinis fon Traps tikai gadu pirms kāzām bija pievieno­jies baznīcai, taču tagad kopīgās Bībeles studijas kļuva par brīnišķīgāko piedzīvojumu ģimenes sadraudzī­bā ar Dievu.

Pēc pasaulslavenās operdīvas Lotes Lēmanes ieteiku­ma, Trapu ģimene nolēma pie­dalīties Dziesmu ansambļu festivālā un ieguva pirmo vie­tu. Sekoja uzaicinājums uzstāties Zalcburgas radio. Šo raidī­jumu bija dzirdējis Austrijas kanclers Kurts fon Šušnings, kurš uzaicināja dzie­došo ģimeni ar savām dzies­mām kuplināt grandiozu pie­ņemšanu valsts un militārajiem ierēdņiem, diplomātiska­jam korpusam un ārzemju viesiem. Tā pamazām mājas dziedāšanas vakari pārvērtas par mēģinājumiem, bet vaļasprieks - par profesiju.

Pēc piedalīšanās Zalcburgas festivālā pie dziedošās ģimenes ar līgumiem un uzaicinājumiem ieradās teju vai visu Eiropas valstu impresāriji. Viņus vēlējās dzirdēt Francijā, Holandē, Beļģijā, Anglijā, Itālijā, Dānijā. Visur viņus sagaidīja sajūsmināta publika, un visur impresāriji vēlējās noslēgt papildu līgumus. Šajos ceļojumos izkristalizējās kāda brīnišķīga patiesība - mūzika ir visiem saprotama, tā runā no sirds uz sirdi. Vienalga, vai tie bija francūži, angļi, dāņi vai itālieši, fon Trapu ģimene dziedāja to, ar ko bija pārpilnas viņu sirdis: „Dievs ir labs pret visiem! Aizmirsī­sim strīdus un būsim laimīgi! Mīlēsim viens otru, kā Viņš mīl mūs!”

1938. gada 11. martā Austriju okupēja vācu kara­spēks. Drīz vien Vācijas Kara flotes ministrija sāka intere­sēties, vai kapteinis fon Traps nebūtu ar mieru pārņemt zemūdeņu bāzi Adrijas jūrā. Arī Trapu vecākajam dēlam Rupertam, kurš tikko bija beidzis medicīnas studijas, tika piedāvāts ieņemt atbildīgu amatu kādā no Vīnes kara hos­pitāļiem. Visbeidzot pienāca ziņa, ka Trapu ģimenes dziedoņi izraudzīti par Ostmarkas (bijušās Austrijas) pārstāv­jiem fīrera dzimšanas dienas svinībās. Nosprieduši, ka trīs reizes atsacīt Hitleram būtu bīstami, Trapu ģimene izšķī­rās doties trimdā. Tikai dienu pirms robežas slēgšanas vi­ņiem izdevās nokļūt Itālijā, pēc tam Londonā un no turie­nes ar kuģi Jaunajā pasaulē.

Amerikā fon Trapi sniedza virkni koncertu, uzstājās Ņujorkas rātsnama zālē. Šajā laikā piedzima Marijas un Georga trešais bērns Johaness. Trapi noslēdza vēl vienu kontraktu, taču ASV Imigrācijas dienests ģimenei atteica vīzas pagarinājumu, un viņi bija spiesti atgriezties Eiropā. Sekoja seši koncerti Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā, bet pēc tam ģimene devās pie draugiem uz Holandi. Šeit vi­ņus pārsteidza Otrā pasaules kara sākums. Fon Trapi at­griezās Amerikā, šoreiz uz visiem laikiem.

Taču Amerikas publika viņus sagaidīja vēsi. Koncert­zāles bija pustukšas. Amerikāņiem Trapu nopietnie reliģiskie dziedājumi šķita par smagnējiem, pārāk nopietns bija ari viņu izskats un izturēšanās uz skatuves. Ar lielam pū­lēm Marijai izdevās pierunāt Ņujorkas impresāriju Šengu kļūt par viņu aizbildni. Pamazām viņiem tomēr izdevās iekarot publikas labvēlību. Līdztekus nopietnākiem skaņ­darbiem programmā tika iekļautas arī vieglākas melodijas un amerikāņu tautasdziesmas.

Trapp Family Singers kļuva par koncertapvienības Columbia Concerts māksliniekiem. Tā kā bija kara laiks, abi vecākie Trapu dēli tika iesaukti armijā, tomēr ģimene tur­pināja koncertēt. Kā liecina daudzās vēstules no armijas un flotes vienībām, tieši šāda mūzika - mierinoša, atvieglojoša un pacilājoša - cilvēkiem bija ļoti nepieciešama.

Kāda koncertceļojuma laikā Trapi bija noskatījuši ze­mes īpašumu Stouvā, Vermontā, kas tik ļoti atgādināja viņu dzimto Austriju. Viņi to iegādājās, uzcēla mā­ju. Vairākus gadus šeit notika muzikālas vasaras nometnes, kurās piedalī­jās daudzi mūzikas mīļo­tāji no visas Amerikas.

1947. gada sākumā ģimene  saņēma  vēstuli no Amerikas okupācijas armijas ģenerāļa, kas rakstīja par drausmīgajiem apstākļiem pēckara Austrijā un lūdza kaut ko darīt austriešu labā. Fon Trapi nodibināja palīdzības organizāciju Trapp Family Austrian Relief Inc., un par kon­certos savāktajiem ziedojumiem nosūtīja Austrijas bada cietējiem simtiem tūkstošu kilogramu pārtikas un drēbju.

1947. gada 30. maijā Georgs Riters fon Traps aizgāja Mūžībā. Visus šos gadus ģimenes misija bija sniegt labāko mūziku miljoniem ļaužu visā pasaulē, taču tagad viņi sa­prata, ka tiem jākļūst par kopu, kas nesastāv tikai no ģime­nes locekļiem vien. Aizvien biežāk gadījās cilvēki, kam patika viņu muzicēšana un kas vēlējās tikt uzņemti ģime­nē. Pamazām izveidojās kristiešu kopiena, ko nosauca Cor Unum. Tā bija tēva Vasnera ideja, kuru viņš smēlās Bībelē no stāsta par pirmo kristiešu dzīvi Jeruzālemē: „Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele” - Cor Unum Et Anima Una.

1957. gadā beidzās Trapu ģimenes 30 gadus ilgā rado­šā darbība. Marija ar trīs bērniem kļuva par misionāriem un devās uz Klusā okeāna dienvidu salām. Vēlāk viņa at­griezās Vermontā un vadīja „Trapu ģimenes ligzdu” līdz pat 1987. gadam, kad Dievs 82 gadu vecumā aizsauca viņu mūžībā. Šodien fon Trapu īpašumus pārvalda Marijas un Georga dēls Johaness. Trapp Family Lodge ir kļuvusi par vienu no populārākajām tūrisma un atpūtas vietām Vermontas štatā. Šeit tiek rīkots arī tradicionālais Vermontas Mocarta festivāls. Četri no Trapu mazmazbērniem nodibi­nājuši ansambli Von Trapp Children un turpina vecāku un vecvecāku sāktās tradīcijas, bet mazmeita Elizabete fon Trapa ir Amerika atzīta dziedātāja, kuras repertuārā ir gregoriāņu dziedājumi, dziesmas no mūzikliem, kantrī un folkmūzika.

Ziemassvētki bija mīļākie Trapu ģimenes svētki. Tas ir īstais laiks, lai apsēstos pie kamīna un izlasītu neticamo stāstu par šīs ģimenes piedzīvoju­miem. Par to parūpējusies izdevniecība „Zvaigzne ABC”, kas Marijas fon Trapas grāmatu izdevusi latviešu va­lodā. Varat arī savā kompaktdisku atskaņotajā ielikt kādu no albumiem ar fon Trapu ģimenes oriģinālierakstiem un jūs piedzīvosiet, ka patiesībā dzīvē vajadzīga ti­kai viena lieta, lai mēs būtu laimīgi un darītu laimīgus ci­tus. Tā nav ne nauda, ne pazīšanās, ne laba veselība - tā ir mīlestība.

The Trapp Family Singers albumi:

  • Christmas with the Trapp Family Singers (Ziemassvētku)
  • The Original Trapp Family Singers
  • An Evening of Folksongs
  • One Voice (2CD)

Raksts pirmoreiz publicēts žurnālā „Tikšanās” 2006. gada decembrī.
© Ervīns Jākobsons. Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz autoru un pirmpublikāciju obligāta.

Līdzīgie raksti:

Uzraksti komentāru