Statistika

Comments Posted By Oskars Reineks

Displaying 1 To 14 Of 14 Comments

Mesiāniskais jūdaisms un kristietība

Pēc šī komentāra vairs neturpināšu, ja turpinātu, būtu jāatkārtojas, jo mēs atrodamies dažādās garīgās pasaulēs.

Es esmu izgājis no tās pasaules, kas izmainīja svētku laikus un likumu. (Dan. 7:25) Es esmu pie tiem, kas cenšas paklausīt tam, ko Ješua saka, tādēļ arī ciešu, jo pūķis pret tādiem karo! Atkārtojas tas, kas pirmajā gadsimtā: Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina H̃aMašiahu Ješua Jūdejā, jo jūs tāpat esat cietuši no saviem ciltsbrāļiem kā viņi no jūdiem. (1.Tes. 2:14)

Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem, jo Es esmu svēts… (3.Moz. 11:44) Šie vārdi līdzīgi atkārtojas arī 3.Moz. 19:2, 20:7, 20:26, 21:8., un šos vārdus min arī Kefa: Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts. (1.Pēt. 1:15-16)

Netaisnais lai dara vēl netaisnību, nešķīstais lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais lai dara arī turpmāk taisnību, svētais lai pastāv arī turpmāk svētumā.” (Atkl. 22:11)
Citā tulkojumā - Продолжающий творить беззаконие, пусть творит его и дальше; нечистый пусть и дальше оскверняется. Праведный пусть и дальше творит праведные дела, а святой пусть ещё освящается”.

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 1. aprīlis @ 21:05

Es nedomāju, ka ēst cūkgaļu ir grēks! Bet tas mani dara rituāli nešķīstu, un galu galā traucē pilnībā uzņemt Dieva Vārdu, jo es šķiroju, kas kļuvis “vecs”, un kas izmainījies pie Tā, Kas ir nemainīgs!

Ja šeit tiek runāts par pagāniem, tātad tomēr tos nevajag uzskatīt par nešķīstiem?
Te atkal būtu gari jāskaidro, jo Dievs nekur nav sacījis, ka pagāns vai cittautietis būtu nešķīsts pats par sevi.
Rituāli nešķīsts cilvēks kļūst neievērojot Dieva likumus, tādēļ arī tos uzskatīja par nešķīstiem, jo tie bija sevi sagānījuši. Kad šis pagāns vai cittautietis, lasīdams Dieva Vārdu, sāka to arī izpildīt, tad Dievs viņu atzina par šķīstu.

Un tagad, šodien - …Viņš, Ješua ir Jaunās Derības starpnieks, lai, pēc tam kad Viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. (Ebr. 9:15)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 1. aprīlis @ 12:36

Šie vārdi atbild paši par sevi: “Ko Dievs svētījis, to neturi par nešķīstu!” Dieva Vārds ir Dievs - gan Tora, gan tas, ko Mašiaha Gars runājis caur praviešiem un citos Rakstos. Viņš ir nemainīgs: Es esmu Tas Kungs, kas esmu pirmais bijis un arī ar pēdējiem esmu vēl tas pats.(Jes. 41:4)

Grāmata JD ir Apustuļu mācības skaidrojums par Rakstiem. Ap.d. rakstīts, ka Sinaja kalnā Moše caur Eņģeli saņēma dzīvus vārdus, lai dotu tos mums! (Ap.d. 7:38) Šajos dzīvajos vārdos arī izlasu, ko Dievs svētījis, un ko atzinis par nešķīstu.

Kad sāku lasīt dzīvos vārdus, tie ienāca manī un sāka manī dzīvot. Man neviens neteica: “nedrīkst ēst cūkgaļu!” - Dieva Vārds runāja uz mani, un es izvēlējos darīt to, ko saka Vārds. Vārds manī kļuva dzīvs, un tad, ja nezinādams ieēdu kaut ko, kur piemaisīts kaut kas no cūkas, man kļuva slikti! Reiz man iemānīja cūkgaļu. Domāju: nav jau nekas traks, tomēr nākošajā dienā jutos ļoti slikti. Tā ir tikai mana liecība. Citu liecības nerakstīšu, tikai piebildīšu, ka katram pašam tas jāizlasa dzīvajos Vārdos un ar sirdi jāsadzird un jāizlemj, kā rīkoties.

Nezinu, vai piespiešana var dot rezultātus. Tādēļ nevienam neko neuzspiežu. Esiet svētīti!

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 1. aprīlis @ 11:38

Jūs jau rakstījāt, ka kristieši zina, ka Ješua ir Dieva Vārds! - un šeit Viņš runās Sev pretim?

Kefa (Pēteris) nezināja, ko šī parādība nozīmē, un jūs jau zināt? Uz šo pantu arī attiecas jūsu minētais …nav patvaļīgi iztulkojams” (2.Pēt. 1:20). Kefa neziņā esot, ko nozīmē šī parādība, to pārdomāja. Ko tā varēja nozīmēt? Vai Dievs, kas slēdzis derību ar ebreju tautu, un dāvādams tai Toru Sinaja kalnā, un Pats caur praviešiem sacīdams: Jo Es esmu Tas Kungs, un Es nepārveidojos… (Mal. 3:6), ir izmainījis Savu Toru un nešķīstus dzīvniekus padarījis par šķīstiem? Tā var ieraudzīt, palūkojoties uz to tiešā tekstā, un kristiešu komentētāji to tā arī izskaidro, it kā tā arī būtu redzējuma nozīme. Šie komentētāji ignorē skaidru norādījumu dažus pantus zemāk, kur Kefa ļoti skaidri pasaka, ko viņam Dievs atklājis. “Jūs zināt, ka jūdam nav atļauts biedroties ar citas tautas cilvēku vai iet pie viņa mājās; bet man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu. (Ap.d. 10:28) Tātad redzējums bija par cilvēkiem, nevis par ēdienu!

Nemaldaities, mani mīļie brāļi! Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. (Jēk. 1:16-17)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 31. marts @ 15:51

Patiesi žēl, ka nedzirdiet, ko saka Ješua, un neizprotiet, ko nozīmē “likuma jūgs”!

Es neesmu zem likuma “jūga”, bet tāpat kā Šauls kalpoju tam pašam Dievam, pēc tās mācības, …ko viņi sauc par maldu mācību, ticēdams visam, kas saskan ar bauslību un kas rakstīts praviešos. (Ap.d. 24:14) Kas tie “viņi”, kas sauc par maldu mācību? Tie ir tie, ar kuru apgrēcību pestīšana nākusi pie pagāniem, lai viņus mudinātu uz sacensību. (Rom. 11:11)

Ar ko mudināsiet uz sacensību? Īstenojot Nīkajas koncilā pieņemto dekrētu? Es neesmu starp viltus lieciniekiem, kas saka: “Šis cilvēks nemitas runāt pret svēto vietu un bauslību; jo mēs esam dzirdējuši viņu sakām: šis nacarietis Ješua nopostīs šo vietu un pārgrozīs paražas, ko mums Mozus devis.” (Ap.d. 6:13-14)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 31. marts @ 13:01

Skaidrs - tātad palieciet tā pusē, kas karo pret tiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Ješua - vismaz cenšas to darīt! Par to arī nākošais raksts. Es palieku to pusē, kas cenšas palikt pie Dieva mīlestības. (1.Jņ. 5:3) Centīšos, lai būtu pēc iespējas mazāk to, par ko Mašiaha Gars caur Jesaju sacījis: Jo Tas Kungs tiesās ar uguni visu zemi un ar Savu zobenu visu cilvēci, un daudz būs Tā Kunga nokauto: visi, kas svētījas un šķīstās elku dārzos dažādās vietās, cits par citu dedzīgāki, kas ēd cūkas gaļu, visādu negantību un peles, tie visi kopā ies bojā!” saka Tas Kungs. (Jes. 66:16-17.) Šis pravietojums vēl nav piepildījies!

Joprojām rūpēšos par savu zemi un valsti, lai nepiepildītos sekojošajā pravietojumā rakstītais: Bet, ja kāda cilts virs zemes nekāps augšup uz Jeruzālemi, lai pielūgtu Ķēniņu, To Kungu Cebaotu, tās zemē nelīs lietus. Un, ja ēģiptiešu cilts nedotos augšup un neierastos, tad to ķers tas pats sods, ar kuru Tas Kungs piemeklē tās tautas, kas nedodas augšup, lai svinētu Sukot svētkus. (Cah. 14:17-18)

Ingars: …Ja tev nav Templis ar Vissvētāko vietu un Derības Šķirstu tajā vietā…
Atbilde: Ja tu esi Dieva nams, tad viss tas ir tevī! “…Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot…” (2.Kor. 6:16) “Lūk Es sūtu Savu eņģeli, (vai - sūtni) un Viņš sagatavos ceļu Mana Vaiga priekšā, un pēkšņi ieradīsies Savā Namā tas Kungs (הָאָדוֹן - h̃a-Adon), kuru jūs meklējat, un tās Derības Eņģelis, Kuru jūs vēlaties, lūk nāk” – saka Tas Kungs Cevaots.” (Mal. 3:1) Viss ir tevī - gan priesteris, gan valdnieks, gan derības Eņģelis – Ješua.

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 30. marts @ 19:56

Vai nu Tu pārprati Ingaru, vai kārtējo reizi tīši sagrozi domu.
Es nepārpratu, bet izsaku savu redzējumu. Kā jau minēju, Rakstu tulkojumi ir sagrozīti. Arī šis tevis minētais pants no vēstules Romiešiem. Kaut gan lasot ar izpratni, ka …nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek, var izlasīt arī šeit ielikto patieso domu (protams manā izpratnē). Lasot ar sapratni, ka ceļam ir “gals”, un Tora ir šis ceļš, pa kuru ejot nonāk galamērķī - pie H̃aMašiaha.

Salīdzināšanai šis pants citos tulkojumos. Šos tulkojumus netulkošu uz latviešu valodu.
А ведь цель закона – Христос, чтобы всякий верующий достиг праведности. (Десницкого 2014)
Тогда как конечная цель закона – Христос – оправдание каждого верующего. (Лутковского 1990)
Vēl Dāvida Šterna tulkojums un komentārs:
Так как цель, на которую указывает Тора, - это Мессия, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу. Ошибка, допущенная в большинстве переводов и большинством толкователей (имеющая глубокий антисемитский подтекст, хотя иногда ненамеренный), - перевод греческого телос как «конец» в смысле прекращения, упразднения.

Variet paši izvēlēties, kādu vārdu jūs liksiet tulkojumā: “mērķis” vai “gals”. Stronga vārdnīca: 5056 — τέλος 1. конец, окончание, завершение; 2. цель; 3. пошлина, оброк, налог; син.5411 (φόρος); LXX: 07093 (קץ‎).

Man Toras mērķis ir H̃aMašiahs, un tādā veidā es Šaula rakstītajā nesaskatu pretrunas, jo citur viņš raksta: Jo nevis bauslības klausītāji ir taisnoti Dieva priekšā, bet bauslības darītāji tiks atzīti par taisnotiem. (Rom. 2:13) Tāpat arī Johanans (Jānis) raksta: Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa baušļi nav grūti. (1.Jņ. 5:3) Protams, ka var turēt Toru, kurā neredz H̃aMašiahu. Pūķis karo pret tiem, kam ir gan Tora, gan liecība tajā par Ješua! Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Ješua. (Atkl. 12:17) Katram pašam jāizvērtē, kurā pusē nostāties.

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 30. marts @ 11:05

Saprotu, ka strīdēties nav nozīmes. Es turpinu komentēt tikai tādēļ, ka Ingars izdara secinājumus, atmetot daļu no Rakstiem.

Rakstot “…Oriģināls ir nācis un visu piepildījis…” tiek atmesti kādi vārdi. Sākšu ar to, ko piepildījis: “Bet, ko Dievs ar visu praviešu muti iepriekš sludinājis, ka Viņa Svaidītajam jācieš, to Viņš tā arī piepildījis.” (Ap.d. 3:18) “Tāpēc nožēlojiet savus grēkus [..] un Tas Kungs [..] sūtītu jums izredzēto H̃aMašiahu Jašua, kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, par ko Dievs jau kopš seniem laikiem runājis ar svēto praviešu muti.” (Ap.d. 3:19-21) Kas nav panākts, kas nav piepildījies? Lasiet praviešos! Skumji, ja Tā Kunga vārda ievērošanu sauc par rituālu. Tikai viena Rakstu vieta no praviešiem vēl nav piepildījusies: “…un tā jānotiek, ka visi ļaudis nāks ikkatrā jaunajā mēnesī un ik nedēļas sabatā Mana vaiga priekšā Dievu pielūgt, saka Tas Kungs, bet viņi izies ārā un skatīs mirušo miesas, kas atkrituši no Manis…” (Jes. 66:23-24)

Vēl vienu atbildi Ervīna rakstītajam: “Jūs liekat vārdu “glābts” pēdiņās, tā dodot mājienu, ka kristiešu glābšanas teoloģija ir “pupu mizas”.”

Man ieraudzīt neīsto Jēzu palīdzēja tieši kristietis - Dereks Prinss! „Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Mesijā. Bet ja kāds nāk un sludina citu Ješua, ne to, ko mēs esam sludinājuši, jeb ja jūs dabūjat citu garu, ne to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, ne to ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat.” (2.Kor. 11:3-4)

Dereks Prinss savā grāmatā „Viņi izdzīs dēmonus” 2000.gadā, pētot šo jautājumu, raksta: „Loģisks jautājums: vai šodienas baznīcās ir mācītāji, kas sludina „citu Jēzu”. Atbilde šāda: protams, jā!” (187.lpp.) Jaunās Derības raksti norāda mums uz divām ticīgo grupām, kuras var nosacīti saukt - upuri un āži (stūrgalvīgie). Par „upuriem” var kļūt izredzētie, bet pieviltie, kas pazaudējuši ticības pamatu Patiesajam. Un uz viņiem attiecas vārdi Pāvila vēstulē korintiešiem (2.Kor. 11:4).

Atgriezīsimies pie Dereka Prinsa: „…mēs redzam, ka Pāvila brīdinājumu var sadalīt trijās daļās. Pirmā - viltus mācība par „citu Jēzu”. Otrā - tie, kas pieņem šo viltus mācību, „saņem citu garu”. Un trešā - viņi pieņem „citu evaņģēliju”.” (186.lpp.) Piebildīšu no sevis: tas, kas saņem citu garu, ne Patiesības Garu, ne Rakstu Garu, vairs nevar un arī negrib iedziļināties Rakstos. Tas attiecas uz upuriem - izredzētiem, bet pieviltiem. Un vēl: „Kristieši ir slikti pasargāti no šāda veida pievilšanām, daļēji tāpēc, ka lielākai daļai mūsdienu sprediķu doktrinārie uzsvari tiek likti nepareizi. Tie uzliek neproporcionālu stresu uz vienu vienīgu, vienreizēju pārdzīvojumu, bet nekad nemāca cilvēkus par pārmaiņām, kādas šiem pārdzīvojumiem ir jārada viņu dzīvēs, tas ir par vienīgo, kas parādīs šo pārdzīvojumu vērtību.” (188.lpp., D.Prinss „Viņi izdzīs dēmonus” 2000.g.)

Kas attiecas uz stūrgalvīgajiem (āžiem - Mateja 25:32-33), „kas nav pieņēmuši patiesības garu savai glābšanai” (2.Tes. 2:10), tad viņi var atrasties starp tiem, kas brīnīsies (Atkl. 17:8). Par viņiem raksta pravietis: „Tā jums visa atklāsme kļuvusi kā aizzīmogotas grāmatas vārdi, ko sniedz lasīt pratējam un saka: lasi to! Un viņš atbild: es nevaru to lasīt, jo tā ir aizzīmogota!” (Jes. 29:11)

Atkal pievērsīsimies Derekam Prinsam: „Ļoti skumji, ka daudzi mūsdienu kristieši ir uzķērušies uz ēsmas un pieņēmuši nebībelisko, viltus Jēzu tādā vai citādā formā. Caur šī „cita” Jēzus pieņemšanu, viņi ir pieņēmuši „citu garu” – tas ir „ļauno garu”.” Komentēšu šo citātu. Dereks Prinss nav tik kategorisks kā Johanans (2.Jņ. 1:10). Protams, tas ir „ļoti bēdīgi, ka daudzi uzķērušies uz ēsmas”, taču jautājums ir par to, vai viņi maz varēja „neuzķerties”, ja viņiem nebija „H̃aMašiaha mācības”, kuru mācīja apustuļi. Un pats galvenais: kāda tad ir ēsma? Ko tieši domāja D.Prinss? Kāda nebībeliska mācība? Un kāda tad ir „bībeliskā” mācība? Kā atšķirt?

D.Prinss ir augsti izglītots kristietis, filozofs, pārzina grieķu valodu, vai citiem vārdiem sakot, viņš labi zināja vēsturi un apustuļu mācību. Vai viņš varēja nezināt plaši izplatīto mācību – DIDAHE? Grūti pieļaut, ka viņš nezināja apustuļu mācību par „šķietamo Dieva dēlu”. Tāpēc tālāk viņš raksta ļoti atbildīgi: „Tas nav teorētiski doktrinārs jautājums abstraktai diskusijai. Tas ir jautājums par mūžīgo dzīvību vai nāvi, par kuru patiesajiem Kristus kalpiem ir pienākums brīdināt Dieva tautu.” (D.Prinss „Viņi izdzīs dēmonus.” 2000.g.)

Apmēram pirms 1950 gadiem Johanans rakstīja: „daudzi maldinātāji ir izgājuši pasaulē”; pēc 1950 gadiem D.Prinss raksta: „Ļoti bēdīgi, ka daudzi mūsdienu kristieši ir uzķērušies uz ēsmas un tādā vai citādā formā ir pieņēmuši viltus nebībelisko „Jēzu”.

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 29. marts @ 15:08

“Un kāpēc Jūs netieši norādāt, ka tāds, kurš “no mazām dienām zina svētos Rakstus” kā Timotejs, noteikti zina tieši bauslību un Toru, nevis to, kas teikts Evaņģēlijos?”
Atbildu: vai tad tik grūti saprast, ka citu rakstu tad nebija, kā tikai Tanahs! Vai tad nezināt, kad tika sakopota un izdota JD?

“Kāpēc Tora ir svarīgāka par pārējo Dieva Vārdu?”
Nesaku, ka Tora ir svarīgāka, bet bez Toras, vai pareizāk būtu - bez Tanaha zināšanām, nevar izprast to, kas rakstīts grāmatā Jaunā Derība, jo tā ir skaidrojums apustuļu mācībai, kuru viņi nosauca - „CEĻŠ”. “Tas bija mācīts Tā Kunga ceļā…” (Ap.d. 18:25)

“Kāpēc latvietim jāsvin ebreju svētki?”
Es Bībelē lasu: “…šie ir Tā Kunga svētki…” Vai kādu spiež svinēt? Ja jums kāds spiež, neejiet tur, kur piespiež!

“Kāpēc latvietim jākļūst par jūdu…”
Varu vienīgi sacīt, kā Dieva Vārds mani šajā sakarā uzrunāja - izvēle jau katram paliek, vai saukties par vienas valsts pilsoni. (Ef. 2:19) Mani uzrunāja šie vārdi, kurus Mašiaha Gars (1.Pēt. 1:11) sacījis caur Jesaju. “Šis sacīs: es piederu Tam Kungam; kāds cits sauksies Jakova vārdā, vēl kāds trešais ar savu roku pierakstīsies kā piederīgs Tam Kungam un ar godu nēsās Israēla vārdu.” (Jes. 445:5)

“Kāpēc Jēzus vārda izrunāšana ivritā ir svētīgāka par tā paša vārda izrunāšanu latviski?”
“Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JEŠUA (יֵשׁוּעַ - jod-šin-vav-ain - Ješua), jo Viņš atpestīs (יוֹשִׁיעַ - jod-vav-šin-jod-ain – jošia - atpestīs) Savu tautu no viņas grēkiem.” (Mat. 1:21) Vārdu Ješua (יֵשׁוּעַ) tulko kā glābšana, pestīšana. Tādā veidā Mašiaha (Mesijas) vārds paskaidro to, kas Viņam jāpaveic. Vārdi Jēzus, Isus, Džīzes to neizsaka!

Vārds Jēzus jau arī nav latviešu valodā, bet gan pārveidots no grieķu valodas vārda Ἰησοῦς - Jesus. Grieķu valodā nav “š” skaņas, tādēļ arī tā izrunā. Latviešu valodas Bībelē vārds Ješua ir atrodams arī pareizā transliterācijā no ivrita. Salīdziniet. Pievedu piemēru, kur vārds Ješua Ezras grāmatā ir oriģinālā, un tulkojumā uz grieķu valodu un evaņģēlijā, kas rakstīts grieķu valodā, šis pats vārds tulkojumā uz ivritu - svēto valodu.
Ap.d. 26:15 - Es esmu Jēzus - אֲנִי יֵשׁוּעַ - ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς
Ezra 3:2 - Tad cēlās Ješua - וַיָּקָם יֵשׁוּעַ - καὶ ἀνέστη ᾿Ιησοῦς

Izvēlieties paši, kādas valodas transliterācijā izrunāt Pestītāja Vārdu, un padomājiet, kā viņu sauca Tēvs un tēvs un māte. Es ticu, ka pienāks tāds laiks, kad nāks smiekli par šādu teikumu: “…dzirdēju balsi ebreju valodā uz mani sakām: Es esmu Jēzus, ko tu vajā…” (Ap.p. 26:14-15) Ebreju valodā - Jēzus!!! Vai varbūt - Я Иисус, vai arī - I am Jesus?

“Visbeidzot - kas Jums devis tiesības sēt šaubas ticīgo sirdīs par viņu glābšanu… “
Tieši šodien man bija saruna ar kādu kristieti. Sacīju, ka kristieši karo pret mani. Viņš turpretim jautāja: “Kādēļ tu karo pret kristiešiem?” Es atbildēju: “Es karoju par viņiem!”

“Jūs sakāt, ka kristieši Jūs nosoda “ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu…”
Es pievedu savu liecību, kā bija man. Iespējams, ka ir, kas nosoda - es nenosodu. Reiz draudzē ienāca kāds cilvēks un jautāja: “Kā pie jums ar cūkgaļu?” Ja šis jautājums atskanētu gaļas veikalā - jautājumu nebūtu. Zemteksts skaidri jūtams - esat brīvie vai burta kalpi?

“Izsakot šādus mājienus Jūs pārkāpjat savas pilnvaras, kādas ir tikai Dievam.”
Es iesaistījos šajā diskusijā tikai tādēļ, ka rakstā sastopami apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai - daļu jau minēju. Saskatīju rakstā to, ko jūs saskatiet manos komentāros.

“Es nepiekrītu Jūsu citā diskusijā paustajam viedoklim, ka ebreju tautu mīl tikai tas, kas svēta Šabatu un neatzīst Trīsvienību.”
Šo manu viedokli var saprast tad, ja zina, par ko es runāju. Cilvēks, kuram tika adresēts komentārs citā diskusijā, rakstīja, ka, lai saņemtu svētību, Israēls nav jāsavētī. Kad viņš sacīja, ka tic tāpat, kā mesiāniskie ticīgie, tad viņu apsveicu, jo nevaru iedomāties mesiānisko draudzi, kas nesvētītu Israēlu! “Slavēts ir Tas Kungs, Israēla Dievs, jo Tas piemeklējis Savus ļaudis un tiem gādājis pestīšanu…” (Luk. 1:68)
Ticu, ka jūs arī būsiet tajos svētkos, kad stāvēs ar palmu zariem rokās! (Atkl. 7:9)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 28. marts @ 18:48

Man arī jāsaka – diemžēl! Jo jūs “nedzirdiet”, ko rakstu. Tas Mašiahs, kuru es redzu Rakstos, neko nav atcēlis. Es bieži domāju, kurš ir tas mazākais bauslis, kuru atmetot vēl var tikt debesu valstībā? (Mat. 5:19) Ja kristieši zina, ka Ješua ir Dieva Vārds, tad kādēļ nepieņem šo Vārdu, bet nosauc to par “veco derību”?!(Kristiešu teologu skaidrojumu es zinu, tas man nav jāpaskaidro!)

Jau minēju, ka Ješua Pats teica, ka tikai tas, kas pie Tēva mācījies, var atnākt pie Viņa! (Jņ. 6:45) Tā ka vajag sākt mācīties! Cik starp kristiešiem ir tādu, kā Timotejs, kas no mazām dienām zin svētos Rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību H̃aMašiaham Ješua? (2.Tim. 3:15)

Man reiz sacīja: pieņem Jēzu Kristu, kā savu glābēju un būsi glābts! Izdarīju šo rituālu un turpināju kā “glābts” dzīvot. Tomēr mazliet arī lasīju Rakstus, un tie, lai arī nedaudz, bet mani mainīja. Tad gribējās kopā ar citiem kristiešiem arī sākt pēc Rakstiem rīkoties. Mani pārsteidza tas, ka pēc dievkalpojuma sadraudzībā nebija neviens, kas kopā ar mani vēlētos runāt “cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās…” (Ef. 5:19) Vēlāk, kad izgāju no kristīgās baznīcas, tad mani bijušie brāļi – kristieši, sāka mani tiesāt. Tiesāja, un joprojām tiesā “ēdienu un dzērienu dēļ vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu.” (Kol. 2:16)

Miervaldis jau šeit mazliet ieminējās par Rakstu tulkojumiem. Grāmatas “Jaunā Derība” teksti ir ļoti tendenciozi tulkoti, bet var atrast arī tādas Rakstu vietas, kuras liela daļa kristiešu atmet, vai “nodzēš” ar citu tendenciozi tulkotu, vai arī sagroza, tāpat kā arī “citus rakstus, sev par pazušanu” (2.Pēt. 3:16), jo nav mācījušies Tēva Mācību – Toru. Tā sagroza, ka daudzās vietās vispār pazūd Dieva Vārda jēga.

Rakstu pārprašanas sakarā kāda Rakstu vieta no šī raksta citā tulkojumā, un ar īsu komentāru. Tulkoju no D.Šterna E.J.D.

“No Kēfa, Ješua h̃aMašiaha sūtņa שְׁלִיחַ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ. Kam: Dieva izredzētai tautai, kas kā svešinieki dzīvo diasporā – Pontā, Galatijā, Kapadoķijā, Āzijā, un Vitinjā, ko Dievs Tēvs pēc iepriekšējā lēmuma izredzējis, un Garā atdalījis (לְקַדְּשָׁם בְּרוּחוֹ – vai svētījis ar Garu), lai paklausītu h̃aMašiaham Ješua, un lai apslacītu Viņa asinīm: Žēlastība un šalom lai jūsu starpā ir bagātīgi”. (1.Kef. 1:1-2) Šterna komentārs: “Kam: Dieva izredzētai tautai, burtiski “Dieva izredzētajiem”, tas ir Israēlam, kas kā svešinieki, ceļinieki dzīvo diasporā. Savu vēstuli Kefa adresē pirmkārt jau ticīgajiem ebrejiem – tai skaitā arī prozelītiem, kas pieņēmuši Ješua, jo Kefa bija “sūtnis apgraizītajiem”. (Gal. 2:7-8) Tomēr Evaņģelija garīgais saturs ir identisks tam, ko sludināja Šauls, “sūtnis pagāniem”. (Gal. 2:6-9) Cittautieši, kuri pirms Ješua upura vēl nebija iegājuši jūdaismā, bet bija noticējuši ebreju Mašiaham, tāpat tiek pieskaitīti pie pēdējiem un dalās kopīgā liktenī ar ebreju ticīgajiem. Tādi cittautieši ar savu ticību ir piepotējušies pie Israēla. (Rom. 11:17-24, Ef. 2:11-16) Tauta, kas kā svešinieki dzīvo diasporā - lietojot šo izteicienu, Kefa atzīst, ka Eloh̃im apsolījis ebreju tautai Israēla Zemi, un beigu beigās pabeigs “izraidīto savākšanu” no diasporas Israēlā – Erec-Israel. Šī cerība šodien ir daļēji realizējusies.

“Bet jūs esat Izredzēta tauta, Ķēniņa priesteri (koh̃anim - svētkalpotāji), tauta, kas pieder Dievam! Kādam mērķim? Lai paustu slavu Aicinātājam, Kas jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķajā gaismā.” (1.Kefa 2:9) D.Šterna tulkojums un seko komentārs: “Tanahā (2.Moz. 19:6, Jes. 43:20-21, 5.Moz. 7:6, 10:5) šie vārdi lietoti attiecībā uz ebreju tautu – Israēlu. Kefa tos adresē savas vēstules lasītājiem. Saskaņā ar pirmo pantu tie pirmkārt ir mesiāniskie ebreji un tie no cittautiešiem, kas pievienojušies un pilnīgi sevi identificē ar ebrejiem.

“Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti…” (1.Kefa 2:10) Arī šīs rindas tiek attiecinātas uz ebrejiem - Kefa runā pēc Rakstiem! Šie vārdi ņemti no pravieša Hozejas grāmatas: “Tomēr Israēla bērnu skaits reiz būs kā smiltis jūrmalā, ko nevar nedz saskaitīt, nedz aplēst. Un notiks, ka tai vietā, kur viņiem reiz sacīja: jūs neesat Mana tauta, - viņiem atkal no jauna sacīs: jūs tā dzīvā Dieva bērni! Un Jūdas bērni un Israēla bērni sadosies kopā un pulcēsies ap vienu augstāku priekšnieku un aizies no tās zemes, jo Jezreēla diena būs liela diena. Sakiet saviem brāļiem: viņi tomēr ir Mana tauta, - un savām māsām: viņas tomēr ir žēlastību atradušas.” (Hoz. 2:1-3)
וּזְרַעְתִּיהָ לִּי בָּאָרֶץ, וְרִחַמְתִּי אֶת־לֹא רֻחָמָה; וְאָמַרְתִּי לְלֹא־עַמִּי עַמִּי־אַתָּה, וְהוּא יֹאמַר אֱלֹהָ
“Un iesēšu Es to zemē priekš Sevis un apžēlošos par neapžēloto (lo-ruhama) un sacīšu lo ami (ne Mana tauta) – tu esi ami (Mana tauta). Un tas sacīs: Tu esi mans Dievs.” (Hoz. 2:25)

“Par tādiem Viņš mūs ir aicinājis, ne vien no jūdu, bet arī no pagānu vidus, kā jau Hozejas grāmatā teikts: Es saukšu par Savu tautu to, kas nav Mana tauta, un Savu nemīļoto par mīļoto, un tai vietā, kur bija sacīts: jūs neesat Mana tauta! - viņus sauks par dzīvā Dieva dēliem.” (Rom. 9:24-26)
Šauls šeit runā midraša veidā (var sacīt arī – līdzībā), jo Hozeja nerunā par cittautiešiem. Viņš pravieto par Israēlu, par Dieva tautu, kas ir arī viņa tauta – viņš ir Israēla pravietis. Israēls, kas Hozejas laikā dumpojās pret Dievu, atkal no jauna tiks nosaukts par Dieva tautu! Vārdi, kurus šeit izsaka Šauls, nav pretrunā ar to, ko pravietoja Hozeja, bet nav arī tieši tā izsacīti. Šauls redz, ka tagad “Dieva tautas” sastāvā ieiet arī kāda daļa no cittautiešiem (pagāniem). “Bet Jesaja izsaucās pār Israēlu: kaut arī Israēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis - tikai atlikums tiks izglābts!” (Rom. 9:27) Šauls runā uz tādiem, kas zina Rakstus, jo viņi zina, ka pirms šiem vārdiem, ko Hozeja sacījis, ir Avrah̃amam un Jakovam dotais apsolījums, ka Israēla dēlu skaits būs kā smiltis jūrmalā. (1.Moz. 22:17, 1.Moz. 32:12)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 27. marts @ 21:45

Tu raksti: “Piedod, bet pēdējā Tevis rakstītajā rindkopā es saskatu zināmu demagoģiju.”

Es nepiedāvāju atgriezties pagānismā, bet aiziet no trīsvienīgā dieva, kāds nav rakstos, aiziet no tā kristus, kuram Īstais aicina neticēt: “Ja tad kas jums sacīs: redzi, še ir Kristus vai tur, - tad neticiet. Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.” (Mat. 24:23-24) Protams, ka aiziet no viltus kristus var tikai tad, kad viņu ierauga - pievilt var pat izredzētos! Aicinu atteikties no tā gara, kas bija tajā valdniekā par kuru rakstīja jau Daniels: “Tas uzstāsies ar skaļām runām pret Visuaugsto un apvainos Visuaugstā svētos, tas centīsies grozīt svētku laikus un bauslību…” (Dan. 7:25)

Visuaugstā svētie neko nav izmainījuši - ne svētku laikus ne bauslību vai likumu. Citas tautas pakļaujoties šim garam izmainīja gan svētku laikus, gan Toru, pat izdeva dekrētus šajā sakarā: “Atceļot viņu tradīcijas, mēs varam saviem bērniem piedāvāt leģitīmu veidu, kā likumīgi svinēt Lieldienas… Tāpēc mums nedrīkst būt nekāda sakara ar jūdiem, jo Pestītājs mums ir norādījis citu ceļu; mūsu turpmākajai pielūgsmei ir jākļūst daudz atļāvīgākai un daudz pieejamākai (saskaņā ar nedēļas dienu kalendāru). Ja mums izdosies pieņemt šādu kārtību, mēs panāksim, ka mūsu visdārgākie brāļi tiks atdalīti no nestabilās un neprognozējamās jūdu sabiedrības.” (Izvilkums no Nikejas dekrēta, 325.gads, atrasts Eusēbija bibliotekā Vita Const. Lib III 18-20) Fragments no 2009.gadā izdevniecībā “Viņa Vārds Manī ” iznākušās Dominikas Bīrmanas grāmatas “Iepotētie” (190.lpp.) Šim dekrētam un tā instrukcijām vēl arvien seko vairums šodienas kristiešu, svinot Lieldienas, Ziemassvētkus, Šabatu aizvietojot ar svētdienu un atmetot Dieva likumus un pavēles.

Katram ir jānonāk pie savas atziņas, par to kur ir “mežs”, un kur ir “dārzs”, un jāizlemj, kur palikt - “mežā” vai “dārzā”. “Jo, ja tu no sava dabīgā celma, meža eļļaskoka, esi izcirsts un pret savu dabu esi iepotēts dārza eļļaskokā… “ (Rom. 11:24) “Bet, ja nu daži zari izlauzti un tu, meža eļļaskoka atvase būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļļaskoka saknes un taukuma” - D.Sterns tulko – “bet tu savvaļas eļļaskoks – tiki uzpotēts starp viņiem un sāki tāpat, kā viņi, lietot eļļaskoka saknes bagātības (Rom. 11:17) Ja esmu uzpotēts starp “dārza” eļļas koka atvasēm, tad “barojos” no šī eļļaskoka saknes bagātības, taukuma!

Vēl par: “…mesiāņi visur uzsver Toru”.

Mēģiniet ieraudzīt, ka Tora ir Dieva Vārds, un tas ir Ješua: “…Vārdu, kas Tam uzrakstīts, neviens nepazīst kā vien Viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, Viņu sauc: DIEVA VĀRDS.” (Atkl. 19:11-13) To, ka Viņš ir DIEVA VĀRDS, atklāj tikai Īstais Ješua, kā rakstīts: “Un neviens nezina, kas Dēls ir, kā vienīgi Tēvs un, kas Tēvs ir, kā vienīgi Dēls un kam šis Dēls to grib atklāt.” (Lūk. 10:22.)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 25. marts @ 12:50

Ko lai es atbildu?

Vai Torā pie uzskaitījumiem par svētībām ir rakstīts, ka par nomētāšanu ar akmeņiem var saņemt svētību?
Par nomētāšanu ar akmeņiem Ješua ļoti skaidri pasaka: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu! Un, atkal noliecies, Viņš rakstīja smiltīs.” (Jņ. 8:7-8) Šo viņa rakstīšanu smiltīs rakstu mācītāji un farizeji ļoti labi saprata. Ješua tiem norādīja uz Rakstiem! ” …Kas no Tevis atkāpjas, to vārdus rakstīs zemē smiltīs, jo tie atstājuši To Kungu, dzīvības ūdens avotu.” (Jer. 17:13)

Varētu padomāt: kā, viņi taču nav atstājuši! Viņi taču paši māca! Bet Ješua gan zināja, ka māca, bet paši nedara. Tomēr ļaudīm un Saviem mācekļiem Viņš sacīja: “Visu, ko tie jums saka, to darait un turiet; bet pēc viņu darbiem nedarait. Jo tie gan māca, bet paši to nedara.” (Mat. 23:3)

Jakovs raksta: “jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Žēlastība nebēdā par tiesu!” (Jēk. 2:13) Viņa vārdi balstās uz Rakstiem un uz ebreju gudro secinājumiem. “Tas Kungs, Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā…” (2.Moz. 34:6-7) “Un Tev, Kungs, pieder arī žēlastība, jo Tu atmaksā ikvienam pēc viņa darbiem.” (Ps. 62:13) Te no mutiskās Toras: “Ja kāds izrāda žēlastību pret citiem, Debesis izrāda žēlastību attiecībā pret viņu; ja kāds neizrāda žēlastību pret citiem, Debesis neizrādīs žēlastību pret viņu. (Šabat 151a)

Jūs rakstiet: “Sanāk, ka tie, kas Bauslību nepilda, bet tic ha Mašiah, ir atbrīvoti no soda, vienīgi nesaņem svētības, ko varētu saņemt? Tā ir visai oriģināla Dieva taisnības un likumu izpratne.” Tāds savāds secinājums iznācis. Saprotu, ka nevar citam iedot atziņu, pie kuras var nonākt tikai tad, ja klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un centīsies sadzirdēto izpildīt, lai tie tevī nebūtu tukši vārdi - “Jo tas jums nav tukšs vārds, bet ir jūsu dzīvība…” (5.Moz. 32:47), vai kā Apustuļu darbos sacīts - dzīvi vārdi. (Ap.d. 7:38)

Svētības saņem, ja klausa Tā Kunga Balsij. Kam pieder BALSS: “Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts; arī tās Man jāatved; arī viņas dzirdēs MANU BALSI, un būs viens ganāms pulks un viens gans. [..] Manas avis dzird MANU BALSI”. (Jņ. 10:16;27).

Ravi Šauls, ejot uz Damasku, dzird BALSI ebreju valodā sakām: “Šaul, Šaul, ko tu Mani vajā?” Viņš jautā un saņem atbildi: “Es esmu Ješua, ko tu vajā” (Ap.d. 26:14). Varam secināt, ka Šaulu BALSS uzrunāja no ārpuses. Pēc VIŅA BALSS sadzirdēšanas Šauls, kļūstot par nacariešu sektas vadoni, raksta: “Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika Savu Dēlu manī atklāt” (Gal. 1:15-16). Tā Šauls kļuva par Viņa liecības nesēju pagāniem. Viņš bija tas, kuru Dievs izredzējis, lai viņš atzītu Viņa prātu, redzētu Taisno (צַדִּיק - Cadik) un dzirdētu BALSI no Viņa mutes, lai viņš kļūtu Viņa liecinieks (Ap.d. 22:14).

Šeit minētais vārds Cadik (צַדִּיק) ir vēl viens no Mašiaha vārdiem remez līmenī, un tas mūs savieno ar Jesajas 53:11: “Caur Viņa atzīšanu Viņš Taisnais (צַדִּיק), Mans Kalps, attaisnos daudzus, un viņu grēkus uz Sevis nesīs.” Ceļš mums ir iemīts un Balss pierakstīta vārdos - Torā! Vienīgais šajos pierakstītajos vārdos jāsadzird, ko BALSS saka, jāiepūš dzirdamība - Gars: “vārdi, ko Es jums runāju, ir Gars un dzīvība”. (Jņ. 6:63).

Novēlu sadzirdēt Viņa Balsi, sadzirdēt, ka Ješua saka: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu. Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis.” (Jņ. 14:23-24)

Vēl piebilde par rakstā minēto: “Taču, tiklīdz cilvēks sāk savu viedokli kā obligātu uzspiest citiem…”
Tos ļaudis, kas vēlas pievienoties Nacariešu sektas mācībai, un pievienoties mūsu grupai, es vispirms atrunāju, pārfrazējot vārdus no Rutes grāmatas: atgriezieties pie savas tautas un pie saviem dieviem. (Rut. 1:15.) Beigās gan piebilstu: “Es cita ceļa nezinu!” - “Un, kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība un vispār pār Dieva Israēlu.” (Gal. 6:16)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 24. marts @ 13:07

“Tātad Bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti.” Gal. 3:24) Bet arī Jaunā Derība taču ir Tēva iedvesmota, vai tad ne? Un tā daudzas lietas noliek savās vietās: “Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.” (Gal. 3:25)

Atbildiet sev uz šīm Rakstu vietām: cik ilgi jūs esat bijuši audzinātājas pakļautībā?

Rakstīts taču, ka Dievs sūtīja Savu Dēlu ... lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības. (Gal. 4:4-5) Kurus tad izpērk, un no kā izpērk? H̃aMašiah ir mūs atpircis no bauslības lāsta (Gal. 3:13.) - nevis no svētībām, kas nāk tad, “kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi” (5.Moz. 28:1.)

Vēl par Jauno derību, kas tiks slēgta ar Israēla namu un Jūdas namu. Tai derībai ir savi nosacījumi: “Šāda būs derība, ko Es slēgšu ar Israēla namu pēc šīm dienām, tā saka Tas Kungs, Es iedēstīšu Savu bauslību viņos pašos, Es to rakstīšu viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! - jo visi Mani pazīs, lielie un mazie, tā saka Tas Kungs, jo Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” (Jer. 31:33-34; Ebr. 8:8-11) Tātad bauslība sirdī un visi pazīst To Kungu!

Timotejam Šauls saka: “…ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību h̃aMašiaham Ješua”. (2.Tim. 3:15) Kādus svētos Rakstus no mazām dienām zināja Timotejs? Kas tie par Rakstiem, “…kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai”?! Tai laikā citi Raksti nebija, kā tikai Tora, Pravieši, Raksti.

Tādēļ es sekoju Šaula padomam: “Iedziļinies sevī un mācībā (Torā); nodarbojies ar to pastāvīgi: jo tā rīkojoties, GAN SEVI IZGLĀBSI, GAN TOS KAS TEVI KLAUSĀS” (1.Tim. 4:16) (tulkots no krievu val. Bībeles)

“Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienumēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti.” – Cо страхом и трепетом совершайте свое спасение, - ar bailēm un drebēšanu īstenojiet savu glābšanu.” (Fil. 2:12)

Kā jau sacīju, nevar šeit izklāstīt visu, ko esmu izlasījis Dieva Vārdā, un ko Tas Kungs man Savā Vārdā atklājis!

Vēl īsi par 5.punktu. Es Pesah svētkos pieminu Ješua pienesto upuri - man Viņš ir Pesah jērs (1.Kor. 5:7), kas miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem (1.Kor. 15:3) “…Un glabājiet to līdz mēneša četrpadsmitajai dienai; tanī ap vakara laiku visai sapulcētai Israēla draudzei tas jānokauj”. (2.Moz. 12:6.) Tulkojumā uz latviešu valodu iztulkots “tos jānokauj”, līdz ar to arī norādījuma (remez) līmenī neierauga, ka runa par vienu Jēru.

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 23. marts @ 13:40

“Kas jādara, lai pārvarētu pastāvošās pretrunas mesiāņu un kristiešu starpā?”

Pirmkārt jāsaprot, ka pirmajā gadsimtā Dieva Dēls neatnāca radīt jaunu ticību!

Nākošais: kristiešiem jāsāk saklausīt, ko Dieva Dēls saka, neizraujot no konteksta! Kaut vai šeit jau minētos Viņa vārdus: Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt… Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais Debesu valstībā; bet, ja kas dara un māca, tas būs liels Debesu valstībā. (Mat. 17-19)

Lai varētu mācīt, atkal jādzird Viņa Balss: Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis… tie visi būs Dieva mācīti… Ikviens, kas Tēvu ir dzirdējis un no Viņa mācījies, nāk pie Manis. (Jņ. 6:44-45) Ko Tēvs māca? Kādu mācību?

Vēl jāierauga, kura ir Ješua kūts! (Jņ. 10:16.) Var sacīt arī Pāvila vārdiem: Reiz senajos laikos bijāt bez H̃aMašiaha, šķirti no Israēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē… Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. (Ef. 2:12:19) Vienas valsts pilsoņiem dažādi likumi un dažādi svētki? Vieniem Tā Kunga svētki (3.Moz. 23.nod.), un citiem koncilos iestādītie?

Ja jūs zināt tādu draudzi vai kopienu, kur Pesah svētkos nesvin Ješua augšāmcelšanos – noteikti uz tādu neejiet! Šeit gan būtu jāprecizē: jo H̃aMašiah ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem – tas ir Pesah dienas vakarā - un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem… (1.Kor. 15:3-4.)

» Posted By Oskars Reineks On 2016. gada 22. marts @ 21:50

«« Back To Stats Page