Statistika

Comments Posted By Aivars

Displaying 1 To 12 Of 12 Comments

Lielākais kristiešu pasākums Baltijā šogad

Šalom haverim (draugi)!

Redzu, ka man vēl ļoti daudz darba šajā pasaulē, es neesmu pasacījis, neesmu vēl paspējis pavēstīt to Patiesību, ko man ir atklājis Ješua `ha Mašiah, Adonaj Vienpiedzimušais Dēls. Daļēji tas tiek tagad pasacīts… palīgā ņemot manu mājas lapu - http://www.pasaulevala.lv

Varu sacīt tikai vienu - galvenais kristiešu mācības trūkums ir Svēto Rakstu nezināšana, proti, Toras, TaNaHa un `harit `ha Hadaša - Ebreju Jaunās Derības iztrūkums kā ebreju - je`hudu sakņu atpazīšanas noliegums, kas padara ikvienu kristieti par antisemītu. Viņam pašam to nezinot, nenojaušot. Nezinot un nestudējot savas - kristiešu mācības vēsturi, tiek nesta pasaulei šī maldu mācība, kura ir dzimusi Vispasaules koncilos, sākot no Nīkejas koncila, kurā tika nolādēti Adonaj(a) izredzētā tauta - ebreji, pavēstot, “…lai nekas mums nebūtu kopīgs ar šiem ebreju “salašņām”…”. Kur tika šajos Vispasaules koncilos atcelti Adonaj(a) svētku laiki, tika mainīti daudzi iestādījumi, tika ieceltas kristiešu pamata nostādnes un to rakstiska atspoguļošana grāmatā “bībele”.

Sludinot savu - kristiešu mācību pasaulei, tiek panākts pretējs rezultāts, kas nenes glābšanu nevienam cilvēkam. Tas “gars”, kas darbojas šajos publiskos evaņģelizācijas pasākumos, sasaista vēl vairāk to cilvēku sirdis “maldu mācības” izplatīšanā, un kā Šauls saka: “Ja nu mēs, vai kādi citi Debesu Sūtņi sludinātu citu evaņģēliju, nekā mēs esam sludinājuši, lāsts pār tiem…”.

Es lūgtu visiem, kuri lasīs manu komentāru, sākt ar Patiesības apgūšanu, un to pamatu pamats ir Tora, Pravieši un Ebreju Jaunā Derība. Un kā pirmais solis uz Patiesības saņemšanu ir saņemt Atklāsmi par Johanana 6:44-45 tekstiem, jo Viņš ir norādījis, kur Viņš iet un kāds ir Viņa ceļš - Johanana 14:5-6. Un pats galvenais šajos tekstos ir tas, ka tie “jāņem” no Ebreju Jaunās Derības, kurā ir daļēji atklātas je`hudu saknes. Ir jāredz ikvienam kristietim šis “…Ceļš, Patiesība un Dzīvība…”.

Lai ikviens kristietis saņemtu Ješua `haMašiah(a) svētību ieraudzīt un atklāt sevī je`hudu - ebreju saknes!

Braha (Svētības)

» Posted By Aivars On 2018. gada 4. augusts @ 10:34

Mesiāniskais jūdaisms un kristietība

Šalom!

Jautājums nav par jūdaismu vai kristietību, bet par mesiāniskās ticības atgūšanu - šo komentāru iekopēju no E.Jākobsona sacītā.

Varu sacīt tikai vienu - savu viedokli, kura atslēgu es atradu tajā pašā “kristietībā”, proti, es ņēmu un meklēju sakni vārdam - mesiāniskais - un atradu 3/4 no šī vārda vārdā “mesija”. Vārds “mesija” ir kristiešu prototips vārdam “kristus”, un kā viens, tā arī otrs pieder KRISTIEŠIEM, kuriem ir svētdiena, lieldienas, ziemassvētki un trīs dievi. Tā ka Ervīnam un arī Miervaldim tā var būt jauna Atklāsme, proti - tas ir katram cilvēkam jāatrod.

Vēlos Ervīnam vēl pasacīt, ka tikai Viņa Balss dot Atklāsmes prieku. Viņa - Ješua `haMašiah(a) Balss. Es To esmu dzirdējis! `Halleluja!

» Posted By Aivars On 2016. gada 31. marts @ 22:39

Šalom!

Ļoti vērtīga diskusija man. Dziļa. Ješua upuris saka daudz ko man - “…ja jūs Mani mīlat, turiet manus baušļus…”

Man svarīgi ir izprast Johanana ev. sacīto 6:44-45: “…neviens nevar nākt pie Manis, kas Tēvu (Elo`heinu) nav dzirdējis un no Viņa mācījies…” Daudzus gadus atpakaļ es jautāju sev: kā to saprast? Kas Tēvu nav dzirdējis un no Viņa mācījies. Un tad atcerējos sava Ceļu satiksmes noteikumu eksāmenus. Es cītīgi mācījos biļetes, taču eksāmenā bija viena kļūda, bet to noteikumi pieļāva. Un tad sekoja braukšanas eksāmens, arī tas bija jānoliek, lai saņemtu tiesības. Tiesības saņem tas, kas ir nolicis teoriju un braukšanas noteikumus. Šī ir man dotā līdzība, lai izprastu, kas vajadzīgs, lai Tēvu dzirdētu. Ir jālasa Tora. Tā jāstudē nopietni un sistemātiski. Un cilvēks ir gatavs uzņemtajām zināšanām - tad viņš liek “braukšanas eksāmenu” - viņš pielieto sava personiskajā dzīvē visu “dzirdēto” - proti, viņš sāk izpildīt visu to, ko darījis Ješua. - “…sabatā pēc Sava paraduma iegāja sinagogā…”

To visu redz Tēvs… Ješua… Un tad, kad cilvēks sāk izpildīt (turpina) uzrakstīto Torā, kā to darīja Ješua, viņam tiek “dota atļauja” iet pie JEŠUA `HAMAŠIAH(a).

Šo abu pantu likumsakarību apstiprina Galatiešiem 4:4-5 teksts, ka, lai tiktu izpirkts (glābts), jābūt starp tiem, pār kuriem valdīja Tora (bauslība). Tas nav viegli, teikšu no savas pieredzes, taču, ja ir sirdī šie likuma noteikumi, tad arī tad, kad es pakrītu, es ceļos, lūdzu piedošanu un stiprinājumu. TĀDAS REIZES IR BIJUŠAS DAUDZ, bet tās mani attīra no sārņiem - ļoti attīra.

Un, kā viens no noteicošākiem “tekstiem” man dod spēku Jermija`hu 31:31 un Ebrejiem 8:8! Ir jābūt pie Je`hudas un Israēla nama - savādāk nekas ar mani nenotiek! Nekādas glābšanas, nekādi “jēzi” un “kristi”, “mesijas” ar “Alfa” un “Omega” nepalīdzēs, pavisam nopietni es to saku - ir vajadzīga “je`hudu sakņu” smarža, ir jāsajūt “je`hudu sakņu” garša, tad var ieraudzīt Ješua, saņemt `haMašiah(a) svētības un glābšanas cerību noteikumus.

Svētības visiem!

» Posted By Aivars On 2016. gada 24. marts @ 14:03

Saprotot laika zīmes. Izraēla un Gaza – kādēļ tas ir svarīgi

Šalom!

Ješua `ha Mašiah-niskais ticīgais es pievienojos lūgšanā par Adonai izredzēto tautu - Israelu, par ebrejiem, kuri dzīvo Israēlā un pasaules diasporā - un mana lūgšana ir par to, lai Adonai atver acis un ausis ikvienam ebrejam, lai viņu sirdis un viņu dvēsele (našima, nefeš) saklausītu vienīgo “glābšanas” iespēju - ieraudzīt patieso glābēju -Svaidīto Ješua `ha Mašiahu. Lūdzos, lai viņi ieraudzītu Svaidīto, “ceļu” Torā, Tanahā, Brit `ha Hadašā. Lūdzos, lai ikviens kristietis sadzirdētu Israela Adonai Balsi un Viņa Vaiga Gaismu - un ieraudzītu milzīgās atšķirības starp mesiju pie kristiešiem un Ješua `ha Mašiahu pie `ha Mašiah-niskiem ticīgiem. Lūdzos, lai katrs ticīgais sāk vispirms ar “attīrīšanos” pie sevis - pārbaudīt, kas pie “viņa ir” - Alfa un Omega vai Alef un Tav(X) - grieķu vai jūdu evaņģēlijs!

Svētības!

» Posted By Aivars On 2014. gada 8. oktobris @ 20:27

Eiropas “vērtības”. Drīz arī Latvijā

Šalom!

Mīļais Ervīn! Domāju, ka uztraukumiem nav pamata. Ir jādara kas cits - Latvijai ir jānožēlo kā holokausta, tā privatizācijas procesā nodarītie milzīgie zaudējumi ebreju tautai. Jo viss, ko tu liec priekšā, ir sekas tam, ka netiek svētīta Radītāja tauta. Un tas viss nāk atpakaļ. Homoseksuālisms ir pasniegts mācību grāmatās kā atļauts orientācijas novirziens ar Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas akceptu. Es par to lūgšu Adonaj un Kungu.

» Posted By Aivars On 2014. gada 1. marts @ 21:25

Valoda, valodiņa… 1.daļa - Aizguvumi un jaunvārdi

“Galvene” un “kājene” nav jauni vārdi. Tie atrodami arī 1942.gada “Latviešu, vācu un krievu grāmatrūpniecības
vārdnīcā”.

.

» Posted By Aivars On 2017. gada 18. septembris @ 14:47

Sātana mūzika 1: Mēs gribam tikai tavu dvēseli…

Man kā rokmūzikas (un ne tikai) mīļotājam šķiet, ka vajadzētu uzrakstīt arī rakstu par lētās popmūzikas un latviešu šlāgeru kaitīgo ietekmi uz cilvēku muzikālo gaumi… Tīri muzikāli vērtējot, tieši rokmūzika ir devusi interesantākās, melodiskākās un sarežģītākās dziesmas, ko vispār ir vērts klausīties no visa pop/rok klāsta. Rakstā minētās grupas gan pārsvarā ir muzikāli pilnīgi neinteresantas (izņemot Led Zeppelin) un balstās uz visādām ārišķībām. Rokmūzikā (tāpat kā jebkurā citā žanrā) 95% grupas ir ļoti vājas, balstītas uz komerciālismu, un tikai reti gadās, kas muzikāli vērtīgs. Mūzikas “sātanisti” ir aizņēmuši savu tirgus nišu un tas arī viss, nu labi, vabūt kāds tiešām ir ar garīgām novirzēm :). Vispār raksts šķiet nepilnīgs bez slavenā norvēģu black metal pieminēšanas :)

» Posted By Aivars On 2014. gada 13. februāris @ 17:03

Viljams Fetlers (I). Jaunības gadi un darbs Krievijā

HalelleluJAH !

» Posted By Aivars On 2019. gada 5. aprīlis @ 14:30

Izraēls - durvis uz svētību

Šalom!

Vai nav iespēja iepazīties ar Borisa Grisenko kalpošanu Latvijā un Ukrainā? Vai viņiem pastāv mājas lapa? Esiet svētīti!

» Posted By Aivars On 2010. gada 16. maijs @ 12:24

Tradicionālais un kristīgais

Šausmīgs raksts! Nožēlojami, ka kaut kādu svešu kristietību cilvēks var uzskatīt pārāku par mūsu senču tradīcijām. Turklāt zinot, ka kristietība lielāko daļu svētku ir pārņemusi no tās nīstajiem pagāniem. Pats Kristus Romas impērijas laikā bija pagāns un piekopa dabas mātes kultu ar vairākām dievībām, kristietība tikai vēlāk kļuva par oficiālu reliģiju. Ja man būtu jāizvēlas, tad es tiešām labāk nodarbotos ar pagānu nekā kristiešu rituāliem, jo tie vismaz ir oriģināli un nav noskatīti no svešām reliģijām.

» Posted By Aivars On 2009. gada 28. jūlijs @ 19:43

Ciemos pie Mūdija

Labs aprakssts. Labas bildes no tik ievērojamas baznīcas.

» Posted By Aivars On 2017. gada 17. jūlijs @ 22:48

Paldies, Solvita.

» Posted By Aivars On 2017. gada 17. jūlijs @ 22:47

«« Back To Stats Page