Statistika

Comments Posted By Agris

Displaying 1 To 7 Of 7 Comments

Baltijas jauniešu festivāla bilance

“Redzi, tas ir Mans kalps, ko Es neatlaižu; Mans izredzētais, pie viņa Manai dvēselei ir labpatika. Es liku Savu Garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, un kvēlojošu degli viņš neizdzēsīs; uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības.” (Jes. 42)

» Posted By Agris On 2012. gada 2. jūlijs @ 13:00

Ko darīt ar Uzvaras pieminekli?

1 “Nedariniet sev elkus vai izgrieztus tēlus, neceliet sev piemiņas akmeņus; arī savā zemē neceliet iezīmētus piemiņas akmeņus, lai to priekšā liektos līdz zemei, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu Dievs! (3.Moz.26)

12 “Sargies noslēgt derību ar tās zemes iedzīvotājiem, kuru zemē tu nāc, ka tas nekļūst par slazda valgu tavā vidū. Izpostiet viņu altārus un salauziet viņu elku stabus, un nocērtiet viņu elku kokus. (2.Moz.34)

» Posted By Agris On 2012. gada 2. jūlijs @ 14:35

Bībeles vēsts par šķīstu, nešķīstu un veģetāru pārtiku

Kā nav pretrunu? Vai lasīt neproti?
———————————–
Mateja: 14 Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un Viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti, 15 un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos Tā Kunga vārds, runāts ar pravieša muti: no Ēģiptes Es Savu Dēlu esmu aicinājis. (Mat.2)

Lūkas: 21 Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās. 22 Un, kad viņas šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mozus bauslības, tad tie Viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu Tam Kungam priekšā. (Lūk.2)
—————————-
Tibērijs, pilnā vārdā Tibērijs Cēzars Augusts (Tiberius Caesar Augustus), dzimis Tibērijs Klaudijs Nērons (Tiberius Claudius Nero) (* 42.gadā p.m.ē. 16.novembrī Romā, † 37.gada 16.martā Mizenā (Misenum), Kampānijā) - otrais Romas imperators (14-37). Pēc sava dēla Jūlija Cēzara Drūza (Julius Caesar Drusus) nāves 23.gadā, viņš 26.gadā devās prom no Romas, faktisko valdīšanu atstājot pretorija prefektu ziņā.
——————————————————-
Vai kāds atcēla Bausli: Tev nebūs nokaut!
18 Jo patiesi Es jums saku: tiekāms debess un zeme zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. (Mat.5)

Tad vēl: 12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam,
13 kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. (Jāņa1)
———————————————————-
45 Pēc tam Viņš iegāja Templī un sāka izdzīt pārdevējus,
46 sacīdams uz tiem: “Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri.” (Lūk.19)

46 “Sargaities no rakstu mācītājiem, jo tie mīl apkārt staigāt garos svārkos un saņemt sveicienus tirgus laukumos un viņiem patīk ieņemt goda vietas sinagogās un viesībās.
47 Viņi apēd atraitņu namus, aizbildinādamies ar savām garajām lūgšanām. Viņi dabūs daudz smagāku sodu!” (Lūk.20)

» Posted By Agris On 2012. gada 7. jūlijs @ 12:53

Un Viņš mācīja un tiem sacīja: “Vai nav rakstīts: Mans nams taps nosaukts lūgšanas nams visām tautām. - Bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri.” (Marka11)

Lai saprastu, cik daudz ir melu rakstos, kurus izmainija Roma, salīdzināsim Mateja, kas pielikts priekšā, jo cilvēki ir pārāk slinki lasīt, un Lūkas evanģēlijus!

Mateja: 14 Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un Viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti, 15 un palika tur līdz Hēroda nāvei, lai piepildītos Tā Kunga vārds, runāts ar pravieša muti: no Ēģiptes Es Savu Dēlu esmu aicinājis. (Mat.2)

Lūkas: 21 Kad astoņas dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad Viņa vārdu nosauca: Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms Viņš bija iedzimis mātes miesās. 22 Un, kad viņas šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mozus bauslības, tad tie Viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu Tam Kungam priekšā. (Lūk.2)

1 Bet ķeizara Tiberija piecpadsmitajā valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips, viņa brālis, valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizanijs valdnieks Abilenē, 2 augsto priesteru Annas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca pār Jāni, Caharijas dēlu, tuksnesī. 3 Un viņš sāka staigāt pa visu Jordānas apgabalu, sludinādams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu. (Lūk.3)

Cik daudz izmainītu tekstu! Un kādēļ nogalināja Ješua (Jēzu)? Ģeķi, nesaprotat parasto, jo grēka vergi esat, pašiem to neapzinoties, jo gaisa gars, kuru jūs neredzat, manipulē ar jūsu apziņu! Tieši tāpat kā ar Ievu Ēdenes dārzā!

» Posted By Agris On 2012. gada 6. jūlijs @ 15:36

Ervīnam Jākobsonam.

Atvaino, bet tas ir neprāts!!!

Un Dievs sacīja: “Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo. (1.Moz.1)
Tev nebūs nokaut. (2.Moz.20)
Baušļus tu zini: tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesu liecību dot, godā savu tēvu un savu māti. (Lūk.18)
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, gluži tāpat kā bija darījis viņa tēvs Manase; Amons upurēja kaujamos upurus visiem tiem elku tēliem, ko viņa tēvs Manase bija darinājis, un godāja tos. (2.Laiku 33)

Un Mozus sacīja: “Kad Tas Kungs dos jums vakarā gaļu un no rīta maizi ēst, līdz būsit paēduši, tad tas būs tāpēc, ka Tas Kungs ir dzirdējis jūsu kurnēšanu, ka jūs esat kurnējuši pret Viņu. Jo kas gan mēs esam? Ne pret mums jūs esat kurnējuši, bet pret To Kungu. (2.Moz.16)
Būdams izsalcis, viņš gribēja ko baudīt. Kamēr tie gatavoja ēdienu, viņš kļuva garā aizrauts, un viņš redz debesi atvērtu un kādu ietvaru nonākam, it kā lielu palagu, aiz četriem stūriem nolaistu zemē. Tanī bija visādi četrkājaini dzīvnieki un rāpuļi virs zemes un putni zem debess. Un balss runāja uz viņu: “Celies, Pēteri, kauj un ēd!” Bet Pēteris sacīja: “Nemūžam, Kungs, jo es nekad neesmu ēdis neko, kas ir nesvēts un nešķīsts.” (Ap.d.10)
Bet tas vien Man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balaama mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgrēcību Israēla bērnu vidū, ēst elku upurus un piekopt netiklību. (Atkl.2)

» Posted By Agris On 2012. gada 5. jūlijs @ 13:05

Muļķi un neprātīgie! Nevis Dievs, bet Velns nokāva dzīvnieku! Bauslis: Tev nebūs nokaut?!

1.Moz. 1:29 - Un Dievs sacīja: “Redzi, Es jums esmu devis visus augus, kas nes sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas augļus nes, kam sēkla sevī; tie lai jums būtu par ēdamo.
1.Jāņa 3 - 7 - Bērni, lai neviens jūs nemaldina: kas dara taisnību, ir taisns, tā kā Viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus. Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli.

» Posted By Agris On 2012. gada 2. jūlijs @ 13:25

Kas kopīgs Hitlera Vācijai un Putina Krievijai?

Atkl. 16:2 - “Pirmais gāja un izlēja savu kausu pār zemi, tad piemetās ļauni, nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņa tēlu.”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pZkzlQCLICI

» Posted By Agris On 2012. gada 2. jūlijs @ 12:52

«« Back To Stats Page